Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Ogłoszenia i aktualności
Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w powiecie gostyńskim

Powiat gostyński realizuje projekt unijny „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID - 19”.
Realizatorem projektu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu. Celem szczegółowym projektu jest wsparcie na terenie powiatu gostyńskiego dzieci, rodziców zastępczych i pracowników rodzinnych oraz instytucjonalnych podmiotów pieczy zastępczej w sytuacji zagrożenia epidemią choroby COVID- 19. W okresie lipiec - sierpień 2020 r. prowadzone są działania w trzech obszarach:
1)zakup wyposażenia wspierającego edukację dzieci (sprzęt pomocny do realizowania nauczania zdalnego, w tym m.in. komputery stacjonarne, notebooki, kamery, mikrofony, rozwiązania pozwalające na różne formy przekazu informacji, jak grafiki, wideo czy animacje oraz odpowiednie oprogramowanie dla dzieci z niepełnosprawnościami);
2)zakup środków ochrony indywidualnej i wyposażenia do bezpośredniej walki z epidemią (w tym zakup środków ochrony indywidualnej maseczek, rękawiczek, zakup środków dezynfekcyjnych);
3)zakup wyposażenia do organizacji miejsc kwarantanny/izolacji dla dzieci z pieczy zastępczej.

Janusz Sikora - Wicestarosta Gostyński podkreśla: - „Naszym głównym celem jest zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków epidemii w obszarze pieczy zastępczej poprzez wzmocnienie rodzin zastępczych (wszystkich typów, również spokrewnionych) oraz domów dziecka - placówek opiekuńczo-wychowawczych i PCPR w Gostyniu - Organizatora Rodzinnej Pieczy zastępczej w powiecie gostyńskim. Działania PCPR w Gostyniu pozwalają na bezpieczną realizację zadań edukacyjnych nie tylko rodzin, ale też podmiotów pieczy zastępczej w okresie epidemii. Projekt przez swój zasięg przyczynia się znacząco do wsparcia dzieci i pracowników rodzinnych oraz instytucjonalnych podmiotów pieczy zastępczej w sytuacji zagrożenia epidemią choroby COVID - 2019.”

Powiat gostyński pozyskał fundusze zewnętrzne w wysokości 249 187,00 zł na ten cel. Z tego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Działania nr 2.8 Rozwój usług społecznych w środowisku lokalnym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 w kwocie 210 013,96 zł oraz ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w wysokości 39 172,04 zł. W zakresie realizacji projektu powiat gostyński współpracuje z Wojewodą Wielkopolskim i Wydziałem Spraw Społecznych Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.
Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastepczej 2020 01
Copyright © 2012 by IMK - Jerzy Data
All Rights reserved - jdata@kki.pl