Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Ogłoszenia i aktualności
Fabryka miała najlepszy pomysł na przeciwdziałanie przemocy

Fundacja Fabryka Pomysłów stworzyła projekt „JEST BEZPIECZNIE”.  Projekt ten zajął 1 miejsce w konkursie „Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób - Wspieranie działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w województwie wielkopolskim”, przeprowadzonym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, reprezentujący Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Dzięki temu projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny pomocy społecznej w 2020 roku. Projekt jest też realizowany ze środków własnych Fundacji Fabryka Pomysłów. Realizację działań projektowych wspierają Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu i Stowarzyszenie „DZIECKO”.
Projekt będzie realizowany na terenie całego województwa wielkopolskiego.

Przystępując do realizacji projektu „JEST BEZPIECZNIE”, Fundacja Fabryka Pomysłów zakłada realizację działań, których celem jest wielokierunkowe wspieranie specjalistów przeciwdziałających przemocy w rodzinie oraz podnoszenie świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy w rodzinie, zagrażającego prawidłowemu funkcjonowaniu rodziny i jej stabilności. Celem jest także wskazywanie konieczności poszerzenia działań w zakresie przeciwdziałania przemocy wobec osób starszych.

Projekt zakłada następujące działania:
- cykl warsztatów podnoszących kompetencje specjalistów pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy realizowany
  na terenie 10 powiatów;
- konferencja ponadpowiatowa "Jest bezpiecznie", poświęcona wskazaniu ważnych obszarów dla profilaktyki i zapobiegania
  przemocy oraz wskazaniu dobrych praktyk;
- cykl 6 spotkań ze środowiskiem seniorów, poszerzający wiedzę na temat zagrożeń płynących z przemocy w rodzinie
  wobec osób starszych;
- kampania społeczna w mediach elektronicznych;
- warsztaty samoobrony dla kobiet pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Organizacje, instytucje, grupy nieformalne oraz specjalistów zainteresowanych skorzystaniem z działań projektowych proszone są o kontaktowanie się z koordynatorem projektu: tel. 601 071 487, mail:
mireksobkowiak@wp.pl.

Przedstawione treści wyrażają poglądy realizatora projektu i nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Samorządu Województwa Wielkopolskiego.
Projekt Jest bezpiecznie_logo_710x324
Copyright © 2012 by IMK - Jerzy Data
All Rights reserved - jdata@kki.pl