Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Ogłoszenia i aktualności
Podsumowano działania
powiatowej pomocy społecznej


Rada Powiatu Gostyńskiego podsumowała na ostatniej sesji działalność powiatowej pomocy społecznej w roku 2019. Zapoznała się też ze Sprawozdaniem z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu w 2019 roku oraz omówieniem sytuacji pomocy społecznej w 2020 r. i wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej w 2021 roku, przygotowanymi przez PCPR w Gostyniu.

System pomocy społecznej w powiecie gostyńskim tworzą: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu i działające przy nim: Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, Punkt Wsparcia dla Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin, Telefon Zaufania, Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego, Bank Pomocy Rzeczowej, pogotowia rodzinne i rodziny zastępcze; Dom Pomocy Społecznej w Chumiętkach, Dom Pomocy Społecznej w Chwałkowie i działające przy nim Grupowe Mieszkanie w Gostyniu, Dom Pomocy Społecznej w Rogowie, Dom Pomocy Społecznej w Zimnowodzie i działające przy nim Grupowe Mieszkania w Bruczkowie i w Zimnowodzie, Dom Dziecka nr 1 w Bodzewie, Dom Dziecka nr 2 w Bodzewie, Dom Dziecka w Gostyniu, Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, Młodzieżowa Świetlica Środowiskowa w Pogorzeli z oddziałami w Gostyniu i Krobi, Środowiskowy Dom Samopomocy w Chwałkowie, Bonifraterski Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Piaskach, Warsztaty Terapii Zajęciowej w Piaskach Stowarzyszenia „KREATYWNI”, Ośrodek Mediacyjny Stowarzyszenia „DZIECKO” oraz stale współpracujących 12 organizacji pozarządowych.

W wyniku działań w 2018 roku placówek i specjalistów działających w powiatowym systemie pomocy społecznej: 578 osobom zapewniono opiekę całodobową (w tym 154 dzieciom), 185 osobom zapewnioną opiekę dzienną, 31 osób usamodzielniono. Zrealizowano 38 programów i projektów socjalnych, adresowanych do środowisk z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu, które realizuje zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, ochrony zdrowia psychicznego, poradnictwa obywatelskiego oraz działalności pożytku publicznego, wydało 1427 decyzji i postanowień administracyjnych, udzieliło 8 830 porad osobom indywidualnym, przeprowadziło 21 kontroli w palcówkach podległych, zorganizowało 23 szkolenia i konferencje dla 830 uczestników.

Udzieliło też 2 435 świadczeń finansowych na kwotę 3 324 620,59 zł oraz 50 razy udzieliło pomocy rzeczowej. Przeprowadzono też 32 mediacje rodzinne i 48 terapii rodzinnych i indywidualnych oraz udzielono 32 razy pomocy w Telefonie Zaufania. Wypożyczyło też 48 razy sprzęt rehabilitacyjny potrzebującym oraz przekazało nieodpłatnie 22 specjalistyczne sprzęty rehabilitacyjne. Wydawano zainteresowanym: „Informator dla osób niepełnosprawnych”, „Broszurę informacyjną dla ofiar przemocy” oraz publikacja „Informator. Instytucje pomocy społecznej w powiecie gostyńskim”, a także podręcznik dla rodziców „Mamo! Tato! Kochajcie mnie!”.

Wielokrotnie wspierano działania charytatywne dla dzieci i dorosłych potrzebujących wsparcia. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu zostało nagrodzone Certyfikatem Znak Jakości „Przyjazny Urząd” w Ogólnopolskim Konkursie „Przyjazny Urząd” oraz otrzymało Wyróżnienie Nadzwyczajne „WZOROWA JAKOŚĆ” za najwyższą liczbę punktów w Ogólnopolskim Konkursie o Znak Jakości „Przyjazny Urząd” 2019. W ubiegłym roku powiat gostyński został laureatem w ogólnopolskim konkursie Ministra Pracy i Polityki Społecznej: „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” - grant otrzymało PCPR w Gostyniu.

Projekt „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”, realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „DZIECKO” i Stowarzyszeniem Centrum Rozwoju w Pleszewie wygrał grant Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w konkursie na działania wspierające osoby z zaburzeniami psychicznymi.

Dodatkowo PCPR w Gostyniu zdobyło grant w wojewódzkim konkursie Wojewody Wielkopolskiego „Wsparcie dla podmiotów prowadzących program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie na rok 2019”.

W Konkursie „Wielkopolska Otwarta dla Osób z Niepełnosprawnościami” Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu otrzymało wyróżnienie za działania: XIX Ogólnopolski Festiwal „Bez barier” Święta Góra i za „XIX Integracyjny Bieg Bez Barier im. Bł. Edmunda Bojanowskiego”.

PCPR w Gostyniu otrzymało też wyróżnienie Marszałka Wielkopolski za wieloletnie działania na rzecz budowania systemu wsparcia rodziny, mediacji i przeciwdziałania przemocy w rodzinie, budowanie szerokiej współpracy międzysektorowej na rzecz mediacyjnych form wsparcia.

Dyrektor Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Krystyna Wyrwicka wyróżniła dyrektora PCPR w Gostyniu za dwadzieścia lat kierowania placówką i wkład w kreowanie nowoczesnej pomocy społecznej, budowanie jej pozytywnego wizerunku i wdrażanie nowych rozwiązań.

Szczególnym wyróżnieniem było zaproszenie przedstawiciela PCPR w Gostyniu do przeprowadzenia warsztatów poświęconych pracy z osobami stosującymi przemoc. Warsztaty te odbyły się w czasie I Międzynarodowej Konferencji „Evidence-Based Practice jako kierunek rozwoju pedagogiki resocjalizacyjnej”. Była ona poświęcona funkcjonowaniu systemów profilaktyczno-resocjalizacyjnych we współczesnych środowiskach wychowawczych.

Wielokrotnie działania powiatowego systemu pomocy społecznej były prezentowane na konferencjach ogólnopolskich i wojewódzkich jako przykłady dobrych praktyk.
Słowa podziękowania należą się wszystkim pracownikom i współpracownikom powiatowego systemu pomocy społecznej za dobrą pracę na rzecz potrzebujących.
Podsumowano dzialania powiatowej pomocy spolecznej 2020 01
Podsumowano dzialania powiatowej pomocy spolecznej 2020 02
Podsumowano dzialania powiatowej pomocy spolecznej 2020 03
Podsumowano dzialania powiatowej pomocy spolecznej 2020 04
Podsumowano dzialania powiatowej pomocy spolecznej 2020 05
Copyright © 2012 by IMK - Jerzy Data
All Rights reserved - jdata@kki.pl