Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Ogłoszenia i aktualności
Powiat gostyński wprowadza kolejne obostrzenia
w placówkach pomocy społecznej i wsparcia rodziny

Od początku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemiologicznego w kraju w całodobowych placówkach powiatowego systemu pomocy społecznej i wsparcia rodziny wprowadzono obostrzenia, dotyczące znacznego ograniczenia kontaktów mieszkańców i wychowanków tych placówek z osobami spoza tych jednostek. Szczególną uwagę zwrócono na przestrzeganie przez personel tych instytucji zasad, które minimalizują możliwości wystąpienia bądź rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 na terenie placówki.

Informowano też mieszkańców domów pomocy społecznej i wychowanków domów dziecka oraz personel o konieczności ograniczenia aktywności poza terenem placówki i ryzyku, jakie niesie ze sobą nieprzestrzeganie zasad higieny i wskazówek Głównego Inspektora Sanitarnego w powyższym zakresie.

W związku z ogłoszeniem stanu epidemii podjęto kolejne działania, podyktowane względami bezpieczeństwa i dobrem mieszkańców domów pomocy społecznej i wychowanków domów dziecka, prowadzonych przez Powiat Gostyński.

Wicestarosta Gostyński Janusz Sikora, w oparciu art. 17 ust.2 pkt 1 ustawy z 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, polecił kierownikom jednostek podjęcie kolejnych działań zabezpieczających.
- „W związku z powyższym dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Zimnowodzie wprowadził 14-dniowy system pracy, a pracownicy dobrowolnie wyrazili zgodę na zakwaterowanie w tym czasie na terenie placówki. Po 14 dniach nastąpi wymiana 16-osobowej grupy pracowników na drugi zespół opiekunów. To działanie profilaktyczne ma zmniejszyć ryzyko przyniesienia przez pracowników do placówki wirusa powodującego chorobę COVID-19”. - informuje wicestarosta J. Sikora i dodaje: - „Izolacja domowa, która jest zalecana jako forma profilaktyki, dotyczy również placówek pomocy społecznej. Pracownicy DPS w Zimnowodzie, mino swoich domów i obowiązków, wynikających z opieki nad własną rodziną w obliczu stanu epidemii zdecydowali się na działania podyktowane względami bezpieczeństwa i dobrem podopiecznych, dzieląc się zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym hasłem „ZOSTAŃ W DOMU””.

Podobne rozwiązanie jest planowane w DPS w Rogowie. Ma być wprowadzone po świętach wielkanocnych.
Pozostałe placówki: DPS w Chwałkowie, DPS w Chumiętkach, Domy Dziecka nr 1 i nr 2 w Bodzewie oraz Dom Dziecka w Gostyniu wprowadziły kolejne obostrzenia w kontaktach z placówkami. Nie są wpuszczane osoby niepracujące, nie ma odwiedzin rodzinnych, dostawcy oraz listonosze pozostawiają przesyłki przed wejściem do placówek.

Zostały też wprowadzone dodatkowe procedury bezpieczeństwa, wskazane przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Wojewodę Wielkopolskiego, m. in. zawieszono przyjmowanie do domów pomocy społecznej nowych mieszkańców oraz przyjmowanie nowych wychowanków do placówek opiekuńczo-wychowawczych. Objęto zasadami wewnętrznej kwarantanny osoby korzystające z dializ czy innej pomocy w szpitalach. Są one traktowane z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa, m.in. zastosowano odosobnienie takich mieszkańców od innych mieszkańców i personelu.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu, dzięki środkom przekazanym na ten cel przez Zarząd Powiatu Gostyńskiego z rezerwy na zarządzanie kryzysowe, na bieżąco zaopatruje placówki w podstawowe środki ochrony osobistej, np. maseczki, rękawiczki, gogle, fartuchy i płyny dezynfekcyjne dla pracowników, mieszkańców i wychowanków.

Wprowadzono też procedury działania w przypadku wystąpienia w placówce podejrzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2. Obejmują one m.in. odosobnienie mieszkańców z objawami zakażenia w ich pokoju; w przypadku wystąpienia objawów u osoby z personelu placówki - odosobnienie osoby w wydzielonym pomieszczeniu; bezzwłoczny kontakt telefoniczny z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną w celu uzyskania decyzji co do dalszego postępowania zgodnie z procedurą ogólną.

Przyjęto też procedury działania w przypadku potwierdzenia u mieszkańca/mieszkańców lub personelu placówki wirusa SARS-CoV-2, w sytuacji, gdy stan zarażonego nie spełnia przesłanek do hospitalizacji. Obejmują one m.in. wydzielenie pomieszczeń, w których osoby zarażone będą przebywać na czas leczenia. Ta strefa będzie w wydzielonej części budynku, do którego nie będą mieli dostępu pozostali, niezakażeni mieszkańcy placówki i niezakażony personel; monitorowanie stanu zdrowia osób pozostających w izolacji z powodu zarażenia wirusem, odbywające się z zachowaniem szczególnych procedur minimalizujących możliwość rozprzestrzenia się wirusa na osoby zdrowe; w przypadku pogorszenia stanu zdrowia pozostających w izolacji zarażonych mieszkańców i personelu, niezwłoczne powiadamianie o sytuacji powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej; monitorowanie stanu zdrowia osób, które nie zostały zdiagnozowane jako osoby zarażone i w sytuacji wystąpienia u nich niepokojących objawów niezwłoczne zawiadamianie powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

- „Praca kadry i dyrektorów placówek powiatowego systemu pomocy społecznej i wsparcia rodziny jest w obecnej sytuacji szczególnie trudna i poddana wielu obostrzeniom. Ukierunkowana jest ona na zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa mieszkańców i wychowanków. Za podejmowane do tej pory działania i wyrzeczenia należą się pracownikom tych placówek serdeczne podziękowania.” - podsumowuje Janusz Sikora.
DPS w Zimnowodzie 2020 01
DPS w Zimnowodzie 2020 02
Copyright © 2012 by IMK - Jerzy Data
All Rights reserved - jdata@kki.pl