Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Ogłoszenia i aktualności
Konwent kierowników OPS i PCPR powiatu gostyńskiego

18 lutego 2020 r. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu odbył się konwent kierowników ośrodków pomocy społecznej i PCPR, działających na terenie powiatu gostyńskiego. Tematami, które zdominowały to spotkanie, były: przeciwdziałanie przemocy, wsparcie rodzin i osób z deficytami, programy i działania wspierające osoby z niepełnosprawnościami, sytuacje trudne we współpracy z mediami oraz ustalenia dotyczące współpracy w 2020 roku.

W obradach uczestniczyli kierownicy Ośrodków Pomocy Społecznej w Borku Wlkp., Gostyniu, Krobi, Pępowie, Piaskach, Pogorzeli, Poniecu oraz dyrektor i kierownicy działów PCPR w Gostyniu.
Omówiono funkcjonowanie systemu przeciwdziałania przemocy opartego na zespołach interdyscyplinarnych, działających w każdym z gminnych ośrodków pomocy społecznej. Wsparciem dla nich są powiatowe działania: prowadzenie we współpracy z Bonifratrami ośrodka interwencji kryzysowej dla ofiar przemocy w rodzinie z miejscami hostelowymi i prowadzenie przez PCPR w Gostyniu ośrodka interwencji kryzysowej dla osób doznających przemocy oraz dwóch form pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie w powiecie gostyńskim: tj. programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych oraz programu psychologiczno-terapeutycznego.

W toku merytorycznej dyskusji zwrócono uwagę, m.in. w oparciu o wskazania pokontrolne Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, na przestrzeganie polityki ochrony danych osobowych i konieczność nieudostępniania protokołów grup roboczych członkom tych grup oraz na równe traktowanie wszystkich członków grup roboczych, gdyż do tej pory przedstawiciele jednego z resortów byli, np. przy ustalaniu terminów posiedzeń grup roboczych, traktowani w sposób uprzywilejowany.

Omawiając działania systemu wsparcia dla rodzin i osób z deficytami, wskazano na potrzebę doboru właściwych osób do pracy z rodzinami, co jest obecnie szczególnie trudne ze względu na niskie wynagrodzenia oferowane tym specjalistom, przez samorządowe jednostki pomocy społecznej i wsparcia rodziny. Uzgodniono też przeprowadzenie wspólnego szkolenia dla asystentów rodzin, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej i pracowników socjalnych. Na to szkolenie zostaną też zaproszeni rodzinni kuratorzy sądowi. Omówiono też zmiany dotyczące korzystania z powiatowych placówek opiekuńczo-wychowawczych i domów pomocy społecznej.

Kolejnym tematem, poruszonym w trakcie obrad, było przygotowanie się środowiska pomocy społecznej i wsparcia rodziny do konsultacji projektu nowej ustawy o pomocy społecznej, która ma być uchwalona do końca roku. Przypomniano też, że przez sejm nie została przyjęta nowelizacja ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, na którą bardzo oczekiwało środowisko rodzin zastępczych. Z kolei dla powiatowych centrów pomocy rodzinie i powiatów nowelizacja ta była sporym zagrożeniem, m.in. ze względu na znaczący wzrost wydatków na rodziny zastępcze, na który nie zapewniono środków z budżetu państwa. Te niezaspokojone finansowe aspiracje rodzin zastępczych wzmogły widoczny już od paru lat kryzys rodzinnej pieczy zastępczej, objawiający się coraz niższą liczbą kandydatów na bycie rodziną zastępczą.

W następnej części spotkania przedstawiono programy i działania wspierające osoby z niepełnosprawnościami, realizowane przez PCPR w Gostyniu: program „Aktywny Samorząd” i obszary dofinasowań w ramach środków PFRON, które otrzymuje powiat gostyński. Przypomniano zasady korzystania ze wsparcia dziennego, świadczonego przez Środowiskowe Domy Samopomocy w Chwałkowie i w Gostyniu oraz Warsztaty Terapii Zajęciowej w Piaskach. Zapoznano się też z założeniami projektu partnerskiego Gminy Krobia i Powiatu Gostyńskiego, w ramach którego ma powstać do końca roku Krobskie Centrum Usług Społecznych, w ramach którego powstanie dzienny dom pobytu dla osób z niepełnosprawnościami, mieszkania chronione treningowe, dom seniora oraz nową siedzibę zyska Środowiskowy Dom Samopomocy w Chwałkowie. W ramach tego projektu będzie też realizowane przygotowanie opiekunów do opieki domowej.

Na koniec ustalono też zasady wymiany informacji między poszczególnymi jednostkami gminnymi i powiatowymi m.in. w oparciu o elektroniczne skrzynki podawcze.
Konwent kierownikow OPS i PCPR powiatu 2020 01
Copyright © 2012 by IMK - Jerzy Data
All Rights reserved - jdata@kki.pl