Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Ogłoszenia i aktualności
Tydzień pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem

Już po raz czternasty Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu i Stowarzyszenie „DZIECKO” przyłączają się do działań w ramach Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem (17-23 lutego 2020 r.).

Zasadniczym celem tej inicjatywy jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem. Uwzględniając ogromną rolę organizacji pozarządowych i instytucji pomocy społecznej w działaniach podejmowanych na rzecz pokrzywdzonych, specjaliści z „DZIECKA” i PCPR w Gostyniu będą udzielać nieodpłatnie indywidualnych porad i wsparcia zgłaszającym się osobom, a także zaprezentują swoją działalność oraz ofertę pomocową.

Dlatego w siedzibie PCPR w Gostyniu (ul. Wrocławska 8) w dniach 17-21 lutego (od poniedziałku do piątku) 2020 r. w godzinach 12:00 do 13:00, zostanie uruchomiony punkt konsultacyjny dla osób pokrzywdzonych przestępstwem. PCPR w Gostyniu i Stowarzyszenie „DZIECKO” uruchomi też dodatkowo dyżury w siedzibie PCPR w środę 19 lutego od 15:00 do 17:00.

Dzięki zaangażowaniu się wyżej wymienionych podmiotów w obchody „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” dyżury będą miały charakter interdyscyplinarny. Interdyscyplinarność dyżurów polegać będzie na tym, że informacji i pomocy udzielać specjaliści: psycholog, pracownicy socjalni, mediatorzy sądowi, pedagodzy, terapeuci i specjaliści pracy z ofiarami przemocy.

Ze względu na duże zainteresowanie w latach poprzednich pomocą w ramach tej akcji organizatorzy proszą o wcześniejszy kontakt telefoniczny (65 572 75 28) i umawianie się z poszczególnymi specjalistami.
Każda ze zgłaszających się osób pokrzywdzonych przestępstwem, oprócz uzyskania informacji na temat przysługujących jej uprawnień, otrzyma specjalną edycję Polskiej Karty Praw Ofiary, wydaną przez PCPR w Gostyniu i Stowarzyszenie „DZIECKO”. Będzie też mogła otrzymać wersję elektroniczną liczącego 176 stron „Poradnika dla pokrzywdzonego: Jestem pokrzywdzony przestępstwem i co dalej?”, wydanego przez Uniwersytecką Poradnię Prawną Uniwersytetu Jagiellońskiego. Doświadczenia ostatnich lat pokazały, że akcja cieszyła się sporym zainteresowaniem, dlatego istnieje potrzeba jej kontynuowania.

Ofiarą w rozumieniu Polskiej Karty Praw Ofiary jest osoba fizyczna, której dobro prawem chronione zostało bezpośrednio naruszone lub zagrożone przez przestępstwo, a także jej najbliżsi (art. 115 § 11 Kodeksu karnego [k.k.], Rezolucja 40/34 Zgromadzenia Ogólnego ONZ z 29 XI 1985 r., Deklaracja podstawowych zasad sprawiedliwości dla ofiar przestępstw i nadużyć władzy, pkt. A [ONZ 85], art. 47 Konstytucji RP, art. 49 i art. 51 § 2 Kodeksu postępowania karnego [k.p.k.]).
2. Ofiara ma prawo do:
  1) pomocy,
  2) godności, szacunku i współczucia,
  3) wolności od wtórnej wiktymizacji,
  4) dostępu do wymiaru sprawiedliwości,
  5) mediacji i pojednania ze sprawcą,
  6) do restytucji i kompensacji (ONZ 85, art. 2 Konstytucji RP, art. 2 § 1 [k.p.k.]).

Idea Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem związana jest z obchodzonym 22 lutego Międzynarodowym Dniem Ofiar Przestępstw. W Polsce dzień ten został ustanowiony Dniem Ofiar Przestępstw na mocy ustawy z dnia 12 lutego 2003 r. o ustanowieniu 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw (Dz. U. nr 59 poz. 517).

Osoby pokrzywdzone przestępstwem mogą również uzyskać wsparcie od podmiotów, które świadczą w 2020 r. pomoc finansowaną z Funduszu Sprawiedliwości - Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Lista organizacji jest dostępna pod adresem:

www.ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/pokrzywdzeni-przestepstwem/pomoc-osobom-pokrzywdzonym-przestepstwem-oraz-osobom-im-najblizszym---lista-podmiotow-i-organizacji/
Pomoc osobom pokrzywdzonym przestepstwem 2020 01
Copyright © 2012 by IMK - Jerzy Data
All Rights reserved - jdata@kki.pl