Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Copyright © 2012 by
IMK - J. Data
All Rights reserved
jdata@kki.pl
Ogłoszenia i aktualności
Dyskutowali o przyszłości PCPR-ów, OPS-ów i DPS-ów

W Świdnicy zakończył się właśnie IV Ogólnopolski Kongres Regionów - coroczne spotkanie samorządowców, przedsiębiorców i polityków. Przez trzy dni (11-13.06.2013) toczyły się tam rozmowy dotyczące samorządów, ich roli w rozwoju państwa oraz inwestycji. Wzięli w nich udział prezydenci miast, burmistrzowie, wójtowie, starostowie, marszałkowie, a także przedstawiciele organizacji pozarządowych i instytucji państwowych, biznesu i Unii Europejskiej oraz mediów, łącznie prawie 2000 uczestników.

W trakcie kongresu odbyły się sesje plenarne oraz panele dyskusyjne. W panelu: „System pomocy społecznej wymaga zmiany i nowych źródeł finansowania” o tym, w jakim kierunku powinny zmierzać zmiany systemu pomocy społecznej, dyskutowali zaproszeni eksperci: Marek Wójcik - zastępca Sekretarza Generalnego Związku Powiatów Polskich, moderator panelu, Zuzanna Grabusińska - Radca Ministra Pracy i Polityki Społecznej, Mirosław Sobkowiak - wiceprzewodniczący Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „CENTRUM”, dyrektor PCPR w Gostyniu, Grażyna Kaczmarek - dyrektor PCPR w Pleszewie i Grzegorz Grygiel - dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie.

Mówiono o potrzebie podnoszenia jakości usług, o konieczności poprawy efektywności ekonomicznej działań pomocy społecznej, o nadmiernej biurokratyzacji instytucji i procedur pomocy społecznej, o deficycie rozwiązań ukierunkowanych na profilaktykę oraz o małej skuteczności instrumentów służących aktywizacji społecznej i usamodzielnianiu osób już korzystających z pomocy społecznej.

Jako kierunki zmian systemu pomocy społecznej wskazano:
- potrzebę wyłączenia z PCPR-ów i OPS-ów świadczeń i przesunięcia ich, jako czynności typowo administracyjnej, do urzędów gmin
  i starostw powiatowych;
- potrzebę realizowania rzeczywistej pracy socjalnej, uwolnionej od świadczeń, a opartej na planowaniu celów i ich osiąganiu
  w wyniku realizacji opracowanych planów pracy z osobami potrzebującymi pomocy i wsparcia;
- potrzebę ścisłej współpracy resortów pomocy społecznej, zatrudnienia, oświaty i służby zdrowia, ukierunkowanej na usamodziel-
  nianie osób;
- wprowadzanie częściowej lub całkowitej odpłatności za usługi specjalistów pomocy społecznej;
- zastępowanie kilkudziesięciu lub kilkusetosobowych domów pomocy społecznej małymi kilkunastoosobowymi placówkami o cha-
  rakterze zbliżonym do rodzinnego;
- aktywizowanie środowisk lokalnych (jedno z zadań pracowników socjalnych) w rozwiązywaniu lokalnych problemów społecznych.

Panel ekspertów zakończył się długą i burzliwą dyskusją z udziałem widzów, głównie starostów i burmistrzów. Jednym z aktywnych dyskutantów był Sebastian Czwojda - Burmistrz Krobi. Zastanawiano się nad prywatyzacją domów pomocy społecznej, wskazywano na utrzymywaną przez rząd stagnację pomocy społecznej i brak zaufania do samorządów, które mogłyby wprowadzać własne polityki społeczne i skuteczne narzędzia ich realizacji. Wskazywano na zmianę struktury społeczeństwa, które w szybkim tempie się starzeje, a brak jest wystarczającego systemu wsparcia dla seniorów, zwłaszcza chorych i niepełnosprawnych. Wskazywano też na opór przed wprowadzaniem zmian pracowników socjalnych, którzy dziś są w większości dobrze wyedukowanymi specjalistami ds. świadczeń ale, niestety, nie są specjalistami realizującymi różne formy pracy socjalnej.
VI Kongres Regionow 01
VI Kongres Regionow 02
VI Kongres Regionow 03
VI Kongres Regionow 04