Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Copyright © 2012 by
IMK - J. Data
All Rights reserved
jdata@kki.pl
Ogłoszenia i aktualności
Doradzają staroście

Starosta Gostyński spotkał się z nowo powołaną Powiatową Społeczną Radą ds. Osób Niepełnosprawnych. Jest to organ opiniodawczo-doradczy starosty. Starosta ustala jego skład spośród kandydatów zgłaszanych przez organizacje pozarządowe i jednostki samorządu terytorialnego.

W skład Rady weszli: Małgorzata Walczak - prezes Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych Umysłowo „NIE SAMI”, Gerard Misiaczyk - członek Stowarzyszenia „MOST”, Zofia Grzegorzewska - prezes SIMET S.A. w Piaskach, Katarzyna Gubańska - podinspektor Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Gostyniu i Andrzej Czupryński - zastępca dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gostyniu. Obsługę rady starosta powierzył Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu.

Na spotkaniu z członkami Rady Robert Marcinkowski - Starosta Gostyński podsumował dotychczasową działalność powiatu na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych. Przedstawiciele PCPR w Gostyniu omówili realizowany obecnie przez Powiat Gostyński program pilotażowy „Aktywny Samorząd” oraz projekt systemowy „Aktywni razem. Program aktywizacji zawodowej i społecznej w Powiecie Gostyńskim”.
Dyskutowano też o dofinansowaniach ze środków PFRON, których powiat otrzymał w bieżącym roku zdecydowanie za mało. Podkreślano, że procedura ich przyznawania jest zbyt mocno zbiurokratyzowana, a dzieje się tak ze względu na wymogi PFRON. Wiele miejsca poświęcono też problemowi barier komunikacyjnych i architektonicznych w miejscach i budynkach użyteczności publicznej, występującemu na obszarze powiatu.
Rada wybrała swojego przewodniczącego. Została nim Małgorzata Walczak. Postanowiono też, że głównym celem Rady trzeciej kadencji będzie podjęcie działań minimalizujących bariery na obszarze powiatu.
Starosta Robert Marcinkowski poinformował o trwającym już dostosowywaniu strony powiatu gostyńskiego do potrzeb osób niedowidzących.

Przypominamy, że do zakresu działania Rady, której kadencja trwa cztery lata, należy:
1) inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do:
    a) integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
    b) realizacji praw osób niepełnosprawnych,
2) opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
3) ocena realizacji programów,
4) opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepeł-
    nosprawnych.

Kontakt z Powiatową Społeczną Radą ds. Osób Niepełnosprawnych możliwy jest drogą korespondencyjną:
Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Gostyńskim
PCPR w Gostyniu, ul. Nowe Wrota 7, 63-800 Gostyń.
Powiatowa Rada ds ON 01