Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Ogłoszenia i aktualności
O biciu dzieci i nie tylko na warsztatach w Poniecu

Grupa rodziców z Gminy Poniec i z Powiatu Gostyńskiego pracowała na warsztatach podnoszących kompetencje rodzicielskie, a w tym samym czasie ich dzieci uczestniczyły w zajęciach socjoterapeutycznych. Warsztaty te prowadziły Stowarzyszenie „DZIECKO” i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu, we współpracy z Zespołem Kuratorskiej Służby Sądowej w Gostyniu i Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Poniecu, przy wsparciu Szkoły Podstawowej w Poniecu. Zajęcia warsztatowe odbywały się w ramach projektu „Mocna rodzina”, dofinansowanego w ramach otwartego konkursu ofert przez Wojewodę Wielkopolskiego. Celem projektu było wzmacnianie kompetencji i prawidłowych postaw rodzicielskich poprzez przeprowadzenie warsztatów grupowych dla rodziców z problemami wychowawczymi oraz zajęć socjoterapeutycznych dla ich dzieci.

W cotygodniowych zajęciach grupowych w Poniecu, odbywających się w godzinach popołudniowych, uczestniczyli rodzice, którzy zgłosili swoją chęć udziału oraz rodzice skierowani na te warsztaty przez sąd rodzinny, kuratorów, pedagogów szkolnych lub pracowników socjalnych.

Program warsztatów obejmował m.in. takie tematy: - rozwijanie i zwiększanie kompetencji opiekuńczo-wychowawczych; - rozpoznawanie swoich mocnych i słabych stron; - konflikt i jego znaczenie dla rodziny oraz konstruktywne sposoby jego rozwiązywania; - sposoby radzenia sobie w trudnych sytuacjach; - trudne aspekty rodzicielstwa i sposoby ich rozwiązywania; - modele wychowawcze; - wzmocnienia pozytywne i negatywne jako narzędzia wychowawcze; - granice autorytetu i władzy rodzicielskiej; - granice wewnętrzne i zewnętrzne w rodzinie; role w rodzinie, koalicje; - komunikacja w grupie rodzinnej, umiejętność słuchania; - dlaczego dzieci nie słuchają rodziców, czyli o znaczeniu grupy rówieśniczej; - wspieranie rodziców w ich roli wychowawczej; - przekazanie rodzicom wiedzy psychologicznej i pedagogicznej na temat koncepcji wychowania; - integrujący aspekt miłości do dziecka i wymagań mu stawianych, potrzeb rozwojowych dziecka; znaczenia norm i wymagań w rozwoju dziecka; - uświadomienie rodzicom roli więzi emocjonalnej z dzieckiem, jako czynnika wpływającego na rozwój dziecka i chroniącego przed zagrożeniami; - planowanie i organizacja życia w domu z włączaniem w te zdania dzieci (planowanie wydatków, organizacja czasu wolnego, czas na zabawę i naukę - jak godzić?

Dodatkowo, by umożliwić rodzicom udział w zajęciach, w czasie warsztatów dla rodziców równolegle odbywały się zajęcia socjoterapeutyczne dla ich dzieci, wzmacniające przemiany w rodzinach. Były one poświęcone wzmacnianiu umiejętności komunikacyjnych (w tym: asertywności, bezpiecznym sposobom rozwiązywania konfliktów, radzenie sobie z agresją, współdziałaniu w grupach) oraz zawierały elementy zabawy i relaksacji.

Prowadzący zwracali też uwagę na niewłaściwe metody wychowawcze. Sami rodzice przyznali, po udziale w kilku ćwiczeniach specjalnie przygotowanych pod tym kątem, że - „dziecku należy się taki sam szacunek jak dorosłemu, bo dziecko to też człowiek! Bicie dzieci, nawet taki zwykły klaps to nic innego jak znak, że nie umiem sobie poradzić z dzieckiem, że nie mam cierpliwości do niego. A nie tak powinno się wychowywać.”

Rodzice uczestniczący w warsztatach podkreślają: - „W czasie zajęć uczyliśmy się m.in., jak radzić sobie ze złością, jak rozmawiać z dziećmi i nie tylko, aby nie ranić, jak kochać i wymagać, jak skutecznie wychowywać”.

W czasie warsztatów i po ich zakończeniu rodzice uczestniczący w warsztatach mogli korzystać, odpowiednio do stwierdzonych potrzeb, z indywidualnych konsultacji specjalistów w PCPR w Gostyniu (psychologa, pracowników socjalnych, pedagoga, terapeuty środowiskowego, prawnika, mediatora,) zapewniających wzmocnienie i zwiększenie kompetencji opiekuńczo-wychowawczych oraz wsparcie w rozwiązywaniu pojawiających się trudności wychowawczych i rodzinnych.

Autorskie zajęcia w projekcie były prowadzone przez specjalistów Stowarzyszenia „DZIECKO” i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu: psychologa, terapeutów, pracowników socjalnych i pedagoga.

Udział w projekcie, dzięki wkładowi własnemu Stowarzyszenia „DZIECKO” i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu, pracy wolontariuszy oraz wsparciu finansowemu Wojewody Wielkopolskiego, był dla rodziców i dzieci w nim uczestniczących całkowicie bezpłatny.
O biciu dzieci i nie tylko na warsztatach w Poniecu 2019 01
O biciu dzieci i nie tylko na warsztatach w Poniecu 2019 02
O biciu dzieci i nie tylko na warsztatach w Poniecu 2019_logo projektu
Copyright © 2012 by IMK - Jerzy Data
All Rights reserved - jdata@kki.pl