Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Ogłoszenia i aktualności
Nagrodzili wolontariuszy i podsumowali ponadpowiatowy projekt

W Międzynarodowym Dniu Wolontariusza (5 grudnia) w sali bankietowej Darwid w Krobi odbyło się spotkanie uczestników i realizatorów ponadpowiatowego projektu „POMAGAMY-DZIAŁAMY”. Jego celem było dostrzeżenie i upowszechnienie potrzeby przyjścia z pomocą szczególnej grupie ludzi - osobom z zaburzeniami psychicznymi i ich bliskim. Projekt był realizowany przez cały rok, dzięki grantowi konkursowemu w ramach programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Od zależności ku samodzielności” oraz własnemu wkładowi finansowemu organizatorów projektu. Na spotkanie przybyło blisko dwustu uczestników z powiatów gostyńskiego i pleszewskiego, na terenie których były w głównej mierze realizowane działania.

Spotkanie poprowadziły koordynatorki Natalia Hajnsz i Dominka Karlińska. Powitały licznie przybyłych, w tym Przewodniczącego Rady Powiatu Gostyńskiego Alfreda Siamę, Skarbnika Powiatu Gostyńskiego Eleonorę Gościniak, dyrektorów i kierowników placówek systemu pomocy społecznej i wsparcia rodziny, przedstawicieli organizacji pozarządowych, rodziców, opiekunów, wychowawców, terapeutów, pedagogów, psychologów, pracowników socjalnych, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej oraz przedstawicieli środowiska osób z niepełnosprawnością.

Projekt został zrealizowany też dzięki dużemu wkładowi pracy wolontariuszy. I to właśnie dwunastka najaktywniejszych z nich została nagrodzona na spotkaniu. To dzięki nim m.in. był możliwy kilkudniowy wyjazd edukacyjno-terapeutyczny ponad stu osób z niepełnosprawnością w góry. Wyróżniono też szefów placówek i stowarzyszeń współpracujących przy realizacji działań projektowych.

Alfred Siama Przewodniczący Rady Powiatu Gostyńskiego, dziękując organizatorom i wolontariuszom, podkreślił: -„Pokazaliście Państwo wyjątkową cechę, czyli dbałość o drugiego człowieka i za to Wam szczególnie dziękuję”.

Z działań projektowych skorzystało ponad 500 osób z niepełnosprawnością, 120 rodziców i opiekunów oraz 80 pracowników: terapeutów, opiekunów, pracowników socjalnych, psychologów, pedagogów, wolontariuszy.

Przypomniano też najważniejsze z działań zrealizowanych w ramach projektu „POMAGAMY-DZIAŁAMY” - program aktywizacji osób niepełnosprawnych w powiecie pleszewskim oraz gostyńskim. Były to wyjazdy aktywizująco-integracyjne, rehabilitacja dla osób niepełnosprawnych (np. korzystanie z bowlingu, rehabilitacja w formie stacjonarnej), aktywizacja osób niepełnosprawnych (np. integracyjne spotkania, wyjścia do lokalnego kina, wyjazdy do teatru, wycieczki turystyczne, warsztaty taneczne, warsztaty fryzjerskie), wsparcie specjalistyczne (np. szkolenia specjalistów bezpośrednio pracujących z osobami z zaburzeniami psychicznymi, punkty konsultacyjne, warsztaty dla rodziców dzieci (w tym dorosłych) z niepełnosprawnościami).

Zwrócono uwagę na fakt, że osoby z zaburzeniami psychicznymi do tej pory mogły liczyć w przypadku trudnej sytuacji materialnej na powszechnie dostępne świadczenia z pomocy społecznej, ale nie było dotychczas mechanizmów wspierania ich w samodzielnym funkcjonowaniu w środowisku. A taki charakter mają realizowane w ramach projektu warsztaty i szkolenia dla rodziców i terapeutów; cykl zajęć dla rodziców „Nauka zajęć integracyjnych”; Mobilny Punkt Porad, w którym doradzali: specjalista pomocy psychologicznej, pracownik socjalny i doradca zawodowy; trening budżetowy i treningi kompetencji społecznych, warsztaty rozwijające zainteresowania i umiejętności, wyjazdy do kina; zajęcia na kręgielni i na basenie.

Kończąc spotkanie podsumowujące projekt „POMAGAMY-DZIAŁAMY”, dyrektor PCPR Mirosław Sobkowiak podziękował wszystkim realizatorom działań projektowych. Szczególnie serdecznie podziękował też uczestnikom projektu, których udział i uwagi były najważniejszym elementem motywującym realizatorów do jak najlepszego przeprowadzenia zaplanowanych aktywności. Specjalne podziękowania skierował do Natalii Hajnsz i Dominiki Karlińskiej - koordynatorek projektu, które cały czas czuwały nad jego sprawnym i prawidłowym przebiegiem. Zaprosił też wszystkich uczestników na poczęstunek przygotowany przez organizatorów.

Stowarzyszenie „DZIECKO” - lider i realizator projektu „POMAGAMY-DZIAŁAMY” skierowało podziękowania do Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu oraz do Środowiskowych Domów Samopomocy w Chwałkowie i w Gostyniu, do Warsztatów Terapii Zajęciowej w Piaskach i do Stowarzyszenia Chorych na Stwardnienie Rozsiane w Gostyniu, które w sposób istotny wsparły realizację projektu. Podziękowania skierowano też do Stowarzyszenia Centrum Rozwoju w Pleszewie i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie, które były realizatorami działań na terenie powiatu pleszewskiego.
Nagrodzili wolontariuszy i podsumowali projekt 2019 01
Nagrodzili wolontariuszy i podsumowali projekt 2019 02
Nagrodzili wolontariuszy i podsumowali projekt 2019 03
Nagrodzili wolontariuszy i podsumowali projekt 2019 04
Nagrodzili wolontariuszy i podsumowali projekt 2019 05
Nagrodzili wolontariuszy i podsumowali projekt 2019 06
Nagrodzili wolontariuszy i podsumowali projekt 2019 07
Nagrodzili wolontariuszy i podsumowali projekt 2019 08
Nagrodzili wolontariuszy i podsumowali projekt 2019 09
Copyright © 2012 by IMK - Jerzy Data
All Rights reserved - jdata@kki.pl