Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Ogłoszenia i aktualności
Uhonorowano 120 pracownikow 2019 01
Uhonorowano 120 pracownikow 2019 02
Uhonorowano 120 pracownikow 2019 03
Uhonorowano 120 pracownikow 2019 04
Uhonorowano 120 pracownikow 2019 05
Uhonorowano 120 pracownikow 2019 06
Uhonorowano 120 pracownikow 2019 07
Uhonorowano 120 pracownikow 2019 08
Uhonorowano 120 pracownikow 2019 09
Uhonorowano 120 pracownikow 2019 10
Uhonorowano 120 pracownikow 2019 11
Uhonorowano 120 pracownikow 2019 12
Uhonorowano 120 pracownikow 2019 13
Uhonorowano 120 pracownikow 2019 14
Uhonorowano 120 pracownikow 2019 15
Dobrze i mądrze pomagać!
Uhonorowano 100 pracowników samorządów i organizacji pozarządowych oraz rodziny zastępcze.

Tradycją powiatu gostyńskiego stało się docenianie pracowników pomocy społecznej, którzy wykonują trudną, ale niewidoczną na co dzień, pracę. Doskonałą okazją ku temu są obchody święta pracowników pomocy społecznej i systemu wsparcia rodziny, czyli Dnia Pracownika Socjalnego, które w powiecie gostyńskim przybierają od dwudziestu lat uroczysty charakter. Jest to wyraz szacunku dla tej pracy, jej roli i społecznego znaczenia.

Na obchody Dnia Pracownika Socjalnego przybyli przedstawiciele wszystkich gmin wchodzących w skład powiatu gostyńskiego i przedstawiciele samego powiatu. Przybyli też licznie kierownicy, dyrektorzy i pracownicy ośrodków pomocy społecznej, domów pomocy społecznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych, ośrodka interwencji kryzysowej, środowiskowych domów samopomocy, młodzieżowych świetlic środowiskowych, warsztatów terapii zajęciowej, spółdzielni socjalnych, Centrum Integracji Społecznej, Zakładu Aktywności Zawodowej, punktów wsparcia i powiatowego centrum pomocy rodzinie. W uroczystości wzięli też udział przedstawiciele organizacji pozarządowych współpracujących ze służbami pomocy społecznej oraz rodziny zastępcze.

Pomoc społeczna to służba, od której zależy los wielu osób i rodzin. Powiat gostyński i gminy, wchodzące w jego skład, zatrudniają łącznie ponad sześciuset pracowników pomocy społecznej. To pracownicy socjalni, asystenci rodzin, koordynatorzy rodzinnej opieki zastępczej, pedagodzy, psycholodzy, wychowawcy, opiekunowie, terapeuci, rehabilitanci, pielęgniarki, instruktorzy, mediatorzy, doradcy zawodowi, ale też i rodziny zastępcze, a także pracownicy oraz wolontariusze organizacji pozarządowych. To Ci wszyscy, których trud i codzienna praca składają się na obraz pomocy społecznej gmin i powiatu gostyńskiego. A jest to obraz pozytywny i bardzo wysoko oceniany. Świadczą o tym liczne wyróżnienia wojewódzkie i ogólnopolskie.

Powitał wszystkich Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu Mirosław Sobkowiak, wskazując, że pomoc społeczna jest ważnym obszarem działania każdego samorządu. Wygłosił on też okolicznościowy wykład. Podkreślił w nim, że pomoc społeczna to system: po pierwsze aktywizujący - dla tych, których da się zaktywizować, a po drugie opiekuńczy - dla tych, którzy nie mają możliwości w pełni samodzielnego funkcjonowania. Zaznaczył też, za Kornelem Makuszyńskim: - „Mądrym być - to wielka rzecz, dobrym być - jeszcze większa, ale dobrze i mądrze pomagać - to największa sztuka” i podkreślił: -„Wasza praca jest przykładem tego, że bez względu na to, co się dzieje i bez względu na to, jak jest, to najważniejszy zawsze jest człowiek. Często jesteście jedynymi osobami, do których zwracają się ci, którzy sami nie mogą poradzić sobie w życiu. Życzę państwu zasłużonej satysfakcji z tej pracy i z tej służby, bo pomagając potrzebującym, pomagacie im w jednej z najważniejszych spraw - w budowaniu ich życia. Dzielicie się cząstką siebie, niezależnie od tego, jak jesteście za to wynagradzani”.

Dyrektor PCPR w Gostyniu przypomniał też, że na powiatowy i gminne systemy pomocy społecznej i wsparcia rodziny, składają się dziś - obok profesjonalnej i wyspecjalizowanej kadry - także takie instytucje:
- 7 gminnych ośrodków pomocy społecznej, w Krobi, w Borku Wlkp., w Poniecu, Pogorzeli, w Pępowie, w Piaskach
  i w Gostyniu;
- 4 domy pomocy społecznej w Rogowie, w Chwałkowie, w Zimnowodzie, w Chumiętkach;
- 2 grupowe Mieszkania pod opieką dla Osób z niepełnosprawnością - w Bruczkowie (działające w strukturze DPS
  w Zimnowodzie) i w Gostyniu (działające w strukturze DPS w Chwałkowie);
- 2 Środowiskowe Domy Samopomocy w Chwałkowie i w Gostyniu;
- 3 Domy Dziecka - 2 Bodzewie i w Gostyniu;
- Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bodzewie;
- 3 Powiatowe Młodzieżowe Świetlice Środowiskowe w Pogorzeli, w Gostyniu i w Krobi;
- Warsztaty Terapii Zajęciowej w Piaskach, prowadzone przez Stowarzyszenie „KREATYWNI”;
- Bonifraterski Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Piaskach z 15 miejscami hostelowymi;
- Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie przy PCPR w Gostyniu;
- Ośrodek Wsparcia dla Osób z Niepełnosprawnością i ich Rodzin przy PCPR w Gostyniu
- Świetlica Środowiskowa „Promyki Dobra” w Gostyniu;
- Świetlica Socjoterapeutyczna BAZA w Gostyniu;
- Zakład Aktywności Zawodowej w Leonowie;
- Ośrodek Mediacyjny prowadzony przez Stowarzyszenie „DZIECKO” we współpracy z PCPR w Gostyniu;
- Centrum Integracji Społecznej w Krobi;
- 4 Spółdzielnie Socjalne: „ARKA” w Gostyniu, Kamerdyner w Krobi, Pomocna Dłoń w Borku Wlkp. i ECCOS w Krobi;
- 2 domy dziennego pobytu w Gostyniu i w Krobi;
- dzienny dom Senior Plus;
- Punkt Spotkań dla rodziców i dzieci prowadzony przez Stowarzyszenie DZIECKO we współpracy z PCPR;
- Telefon Zaufania;
- 5 Wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego;
- Punkty Wsparcia Rzeczowego;
- a także 50 rodzin zastępczych, w tym 1 pogotowie rodzinne i 4 zawodowe rodziny zastępcze;
- 17 organizacji pozarządowych aktywnie działających w obszarze pomocy społecznej i wsparcia rodziny;
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu koordynujące działania powiatowego systemu pomocy społecznej
  i wsparcia rodziny oraz pełniące funkcję Organizatora Rodzinnej Pieczy zastępczej.

Z kolei Starosta Gostyński Robert Marcinkowski podziękował pracownikom służb społecznych za wyjątkowo trudną pracę, wspierającą rodziny i ludzi. I zaznaczył, że o wyjątkowej roli tej pracy świadczy fakt, że - „jesteśmy tu dziś razem i gminy, i powiat. W ten sposób pokazujemy, że pomoc drugiemu człowiekowi nie ma żadnych granic”.

Burmistrz Krobi Łukasz Kubiak dodał: - „Oddajemy dziś hołd Państwu za tę służbę na rzecz drugiego człowieka i za Państwa wyjątkowe i w pełni profesjonalne zaangażowanie w pomoc potrzebującym.”
Wyrazy uznania i życzenia przekazali też wszystkim pracownikom pomocy społecznej pozostali włodarze uczestniczący w uroczystości.

Następnie włodarze gmin oraz powiatu uhonorowali wyróżniających się pracowników z poszczególnych jednostek i organizacji pozarządowych oraz rodziny zastępcze. Łącznie wyróżniono 120 osób.

Uroczystość, zorganizowana w tym roku przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu i Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krobi i Gminne Centrum Kultury i Rekreacji w Krobi, miała też swoją artystyczną oprawę. Uświetnił ją występ grupy wokalnej „DoReMi” i ciekawy seans filmowy „(Nie)znajomi”.

Obchody zakończyło spotkanie przy kawie, w czasie którego uczestnicy wymieniali się doświadczeniami oraz rozmawiali z włodarzami o planowanych działaniach i potrzebach.
Copyright © 2012 by IMK - Jerzy Data
All Rights reserved - jdata@kki.pl