Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Ogłoszenia i aktualności
Zostań wolontariuszem 28 Finału WOŚP!
Zorganizuj akcję WOŚP w swojej firmie!

1. Organizatorzy XXVIII Gostyńskiego Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (Powiatowe Centrum Pomocy
    Rodzinie w Gostyniu, Zespół Szkół Zawodowych w Gostyniu, Gostyński Ośrodek Kultury „HUTNIK”, Stowarzyszenie
    „DZIECKO”) zapraszają do wsparcia działań orkiestrowych.

2. Finał będzie miał miejsce 12 stycznia 2020 r. W tym finale zbieramy na zakup sprzętu dla dziecięcej medycyny
    zabiegowej
. Do tej pory Fundacja w sposób mistrzowski zajęła się wzrokiem, słuchem i bezdechem
    u noworodków oraz diagnostyką onkologiczną u dzieci i wsparciem dzieci i kobiet ciężarnych osobistymi pompami
    insulinowymi. To sześć wiodących programów medycznych, których efekty plasują Polskę w światowej czołówce.
    A szpital w Gostyniu już wielokrotnie otrzymywał sprzęt z Fundacji WOŚP!

3. Siedzibą sztabu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu (ul. Wrocławska 8, tel./faks: 65 572 75 28).
    Szefem Sztabu jest Mirosław Sobkowiak (PCPR w Gostyniu, mail: pcpr@gostyn.pl, tel.: 601 071 487),
    jego zastępcą - Maciej Marcinkowski (ZSZ w Gostyniu), działania finałowe wspiera Tomasz Barton (GOK „HUTNIK”).

4. Nabór wolontariuszy odbywa się wg następujących etapów:
a) Wypełnienie wzoru ankiety elektronicznej przez wolontariusza i przesłanie jej najpóźniej do 1 grudnia 2019 r. na mail:
    pcpr@gostyn.pl

    wraz ze zdjęciem legitymacyjnym lub zdjęciem na dowód tożsamości w formacie elektronicznym JPG
    - zdjęcie odsłoniętej twarzy wolontariusza nie może być mniejsze niż 800 na 600 pixeli.
    W wyjątkowych sytuacjach możliwe jest też dostarczenie wypełnionego wzoru ankiety do PCPR lub ZSZ w Gostyniu wraz
    ze zdjęciem w formacie elektronicznym JPG (800 x 600 pixeli) w ww. terminie.
b) Po wprowadzeniu wolontariusza na serwer WOŚP, wolontariusz otrzyma na podany nr telefonu SMS z kodem weryfika-
    cyjnym. Kod ten należy przesłać na numer telefonu Szefa Sztabu (601 071 487), co pozwoli na wydrukowanie wygene-
    rowanego zgłoszenia.
c) Po wydrukowaniu zgłoszenia przez Sztab, wolontariusz zostanie zaproszony do Sztabu, by podpisać wygenerowaną
    z systemu ankietę i deklarację wolontariusza oraz przybić pieczęć z miejsca pracy lub nauki. W przypadku osób niepeł-
    noletnich ankietę podpisuje również opiekun prawny wolontariusza. Ostateczny termin podpisania ankiety i dostarczenia
    jej do siedziby Sztabu w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu to 15 grudnia 2019 r.
    Możliwe jest też (po uzgodnieniu z szefem Sztabu Mirosławem Sobkowiakiem) wysłanie wygenerowanej ankiety
    i deklaracji pocztą elektroniczną wolontariuszowi i po wydrukowaniu jej i podpisaniu jej przez wolontariusza (oraz
    opiekuna prawnego w przypadku wolontariusza niepełnoletniego) dostarczenie jej do Sztabu (PCPR w Gostyniu)
    do 15 grudnia do godz. 15:00).

Na stronach sztabu można pobierać:
wzór ankiety dla kandydatów na wolontariuszy oraz kartę zgłoszenia imprez zamkniętych

www.gostyn-pcpr.info/wosp
www.zsz-gostyn.com.pl/wosp

Wzór ankiety oraz karta zgłoszenia imprezy mogą być również przesłane drogą elektroniczną po uprzednim zgłoszeniu takiej prośby pod adres: pcpr@gostyn.pl.

Spośród zgłoszonych kandydatów sztab wybierze kwestarzy, kierując się m. in. dotychczasowym doświadczeniem kandydatów i ich wiekiem. Sztab zastrzega sobie prawo nieuzasadniania ewentualnego nieprzyjęcia zgłoszenia kandydata na wolontariusza. UWAGA. Liczba wolontariuszy jest ograniczona!

Sztab umożliwia też sprzedaż darów Gostynian w trakcie imprezy finałowej. Informacje o nich przyjmowane są w PCPR w Gostyniu, ZSZ w Gostyniu i w Stowarzyszeniu „DZIECKO”.

5. Jeżeli chcesz zorganizować akcję u siebie w firmie lub w szkole, zgłoś się do szefa Sztabu Mirosława Sobkowiaka 
    (pcpr@gostyn.pl; tel.: 65 572 75 28) do 13 grudnia 2019 r.
    Uwaga! Osoba organizująca imprezę proszona jest też o równoczesne złożenie wniosku wolontariusza wraz
    ze zdjęciem.

6. Mamy już pierwsze 28 zł i 28 groszy! Zostały one wrzucone do puszki w siedzibie sztabu WOŚP przy PCPR.

Szefowie sztabu XXVIII Gostyńskiego Finału WOŚP
/-/Mirosław Sobkowiak      /-/Maciej Marcinkowski
Copyright © 2012 by IMK - Jerzy Data
All Rights reserved - jdata@kki.pl