Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Copyright © 2012 by
IMK - J. Data
All Rights reserved
jdata@kki.pl
Ogłoszenia i aktualności
Gostyńskie dobre praktyki w Warszawie

Na ogólnopolskim seminarium „STANDARDY III SEKTORA”, zorganizowanym przez Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych „SPLOT” w Warszawie (05.06.2013), zaprezentowano jako dobrą praktykę system organizowania i wspierania i pieczy zastępczej w Powiecie Gostyńskim.
Seminarium, w którym uczestniczyli przedstawiciele organizacji pozarządowych i jednostek samorządu terytorialnego z całej Polski, było podsumowaniem dotychczasowych osiągnięć projektu realizowanego w okresie od marca 2012 roku do grudnia 2013 roku przez Sieć „SPLOT” we współpracy z Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS z Rybnika, Stowarzyszeniem Centrum PISOP z Leszna/Poznania oraz Opolskim Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych z Opola.

Projekt dotyczy wypracowania, wdrożenia i upowszechniania standardów działania trzeciego sektora, zapewniających wysoką jakość realizacji zadań publicznych oraz uzgadniania polityk publicznych we współpracy z administracją publiczną. W ramach projektu wypracowano 2 standardy branżowe: „Organizator pieczy zastępczej” oraz „Prowadzenie placówek edukacyjnych przez NGO”.
Standard „Organizator pieczy zastępczej” został przedstawiony przez Zbigniewa Wejcmana - członka zarządu Sieci „SPLOT”. Swoje doświadczenia, związane z działaniem pieczy zastępczej, przedstawił Gerard Wilczak - prezes Stowarzyszenia Rodzin Zastępczych. Recenzji standardu dokonała Joanna Luberadzka-Gruca z Koalicji na Rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej.

Seminarium, oprócz przedstawienia wypracowanych przez Grupy Robocze powyższych standardów oraz dyskusji nad ich praktyczną realizacją przez organizacje pozarządowe, miało też na celu zaprezentowanie dobrych praktyk w zakresie proponowanych standardów. Sieć „SPLOT” skorzystała ze wskazania Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „Centrum” i zaprosiła do przedstawienia systemu organizowania i wspierania pieczy zastępczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu. Zaprezentował go Mirosław Sobkowiak - dyrektor PCPR w Gostyniu. W czasie dyskusji nad propozycją standardu wysoko oceniono realizowane przez Powiat Gostyński działania na rzecz dzieci trafiających do pieczy zastępczej oraz poszerzające te działania projekty profilaktyczne, zmniejszające liczbę dzieci kierowanych do pieczy. Zwrócono też uwagę na partnerskie działania PCPR w Gostyniu i organizacji pozarządowych ułatwiające powrót dzieci z pieczy do rodzinnych domów.
Organizator-dobra praktyka 01
Organizator-dobra praktyka 02