Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Copyright © 2012 by
IMK - J. Data
All Rights reserved
jdata@kki.pl
Ogłoszenia i aktualności
Wsparcie dla osób z ZUG

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu zaprasza osoby ze schorzeniami genetycznymi powodującymi dysfunkcje wzroku do udziału w projekcie: Wsparcie osób z wybranymi Zespołami Uwarunkowanymi Genetycznie. Udział w projekcie jest bezpłatny.

O chorobach genetycznych w Polsce mówi się niewiele. Nie zostały ujęte w obowiązującym Narodowym Programie Zdrowia, nie ma ich też w „Strategii rozwoju nauki w Polsce do 2015 roku”. Tymczasem w naszym kraju żyje kilkanaście tysięcy osób z Zespołami Uwarunkowanymi Genetycznie (ZUG), a tylko nieliczni z nich mają szansę na znalezienie zatrudnienia.

Chcemy zmienić tę sytuację i dać osobom z ZUG (ON z ZUG) szansę na zmianę dotychczasowego życia. Dlatego Polski Związek Niewidomych 1 grudnia 2012 r. rozpoczął projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Swoimi działaniami obejmuje on zarówno osoby z Zespołami Uwarunkowanymi Genetycznie, niewidome i słabowidzące, ale także ich najbliższe otoczenie, oferując różne rodzaje wsparcia. Projekt ma charakter ogólnopolski.

Korzyści z udziału w projekcie to dla wszystkich osób niepełnosprawnych z wybranymi zespołami uwarunkowanymi genetycznie:
- wykonanie diagnozy poziomu kompetencji społeczno-zawodowych,
- grupowe wsparcie psychologiczne i prawne,
- wsparcie tyflologiczne,
- zaopatrzenie w drobny sprzęt likwidujący bariery funkcjonalne,
- indywidualne doradztwo zawodowe oraz opracowanie dla każdego uczestnika Indywidualnego Planu Działania, którego wytyczne mogą umożliwić niżej wymienione rodzaje wsparcia:
- konsultacje indywidualne w zakresie schorzeń genetycznych,
- udział w warsztatach aktywizacji zawodowej,
- wsparcie wyrównujące kompetencje społeczne (zajęcia z orientacji przestrzennej i samodzielnego bezpiecznego poruszania się, czynności życia codziennego, usprawniania widzenia, metod komunikacji, w tym technik komputerowych i konsultacje medyczne),
- udział w warsztatach z przedsiębiorczości (nauka własnej działalności gospodarczej),
- skorzystanie z indywidualnego wsparcia psychologicznego i prawnego,
- praktyczną naukę zawodu,
- podjęcie nauki,
- odbycie staży rehabilitacyjnych (staże zawodowe u pracodawcy),
- podjęcie pracy zawodowej.

Ponadto ON z ZUG ze względu na aktywności, w których będzie uczestniczył, może nabyć wiedzę, jak stworzyć profesjonalne portfolio, odnaleźć się na rynku pracy czy jak założyć własną firmę.
Wszyscy opiekunowie osób niepełnosprawnych z ZUG będą mogli skorzystać z indywidualnego wsparcia tyflologicznego oraz grupowego wsparcia psychologicznego i prawnego. Ponadto istnieje możliwość uczestnictwa w warsztatach psychologiczno-tyflologicznych (jak współpracować i pomagać ON z ZUG), społeczno-tyflologicznych (nakierowanych na rozwój osobisty osób z otoczenia) oraz indywidualnym wsparciu psychologicznym.

Czas trwania Projektu 01.12.2012 r. - 30.11.2014 r.
Szczegóły pod adresem
www.pzn.org.pl/onzug lub 22 635 52 84.
Plakat PZN ON ZUG