Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Copyright © 2012 by
IMK - J. Data
All Rights reserved
jdata@kki.pl
Ogłoszenia i aktualności
Studenci Uniwersytetu Trzeciego Wieku spotkali się z przemocą

Każdy człowiek ma prawo do spokojnej starości. Niestety zdarza się, że zamiast opieki i troski doznaje krzywdy. Przemoc w rodzinie jest zjawiskiem, które nie omija również osób starszych. Dlatego tak ważna jest reakcja na każdy przejaw przemocy, piętnowanie sprawców i przede wszystkim niezgadzanie się na przemoc.

Dostrzegając ten problem, Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Krobi, we współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu, zorganizowało w ramach zajęć dla słuchaczy UTW wykłady, poświęcone temu narastającemu problemowi społecznemu. Prowadził je Mirosław Sobkowiak - specjalista interwencji i pomocy psychologicznej z certyfikatem „Niebieskiej Linii”.
Dyskutowano o tym, że przemocą wobec osób starszych może być już pojedyncze lub powtarzające się działanie, a także brak odpowiedniego działania, ze strony osób bliskich, które powoduje krzywdę bądź cierpienie osoby starszej. Przemoc wobec starszych nie ogranicza się do przemocy fizycznej. To bardzo często także przemoc psychologiczna, finansowa i materialna, nadużycia seksualne, a także zaniedbanie i dyskryminacja.
Podkreślano, że nic nie usprawiedliwia przemocy.
Wiele miejsca poświęcono temu, jak się bronić przed przemocą, jak jej przeciwdziałać. Mówiono o „kole ratunkowym”, czyli planie bezpieczeństwa dla osoby doznającej przemocy. Dyskutowano też o tym, jak ważną rolę może pełnić pomoc sąsiedzka, polegająca choćby na reagowaniu na odgłosy awantur i wzywaniu policji. Podkreślano, że ofiara przemocy nie może zostać sama, że potrzebuje wsparcia.
Wskazywano, że fakt przemocy należy zgłosić policji, ośrodkowi pomocy społecznej czy pielęgniarce lub lekarzowi. Jeśli sytuacja nie wymaga natychmiastowej interwencji, warto też zgłosić problem zaufanej osobie z dalszej rodziny, księdzu proboszczowi czy sąsiadce.

Rodzaje przemocy, której doświadczają osoby starsze:
Przemoc fizyczna - naruszenie nietykalności fizycznej
, np. szarpanie, kopanie popychanie, obezwładnianie, duszenie, odpychanie, przytrzymywanie, policzkowanie, szczypanie, bicie otwartą ręką, pięściami, różnymi przedmiotami, przypalanie papierosem, topienie, polewanie substancjami żrącymi, użycie niebezpiecznych przedmiotów, pozostawienie w niebezpiecznym miejscu, nieudzielenie niezbędnej pomocy.
Przemoc psychiczna - naruszenie godności osobistej, np. wyśmiewanie opinii, poglądów, przekonań, religii, pochodzenia, narzucanie swojego zdania, poglądów, stałe ocenianie, krytyka, wmawianie choroby psychicznej, izolowanie, kontrolowanie, ograniczanie kontaktów z innymi ludźmi, wymuszanie posłuszeństwa i podporządkowania, ograniczanie snu, pożywienia i schronienia, wyzywanie, używanie wulgarnych epitetów, poniżanie, upokarzanie, zawstydzanie, stosowanie gróźb, szantażowanie.
Przemoc seksualna - naruszenie intymności, np. gwałt, wymuszanie pożycia seksualnego, nieakceptowanych pieszczot i praktyk seksualnych, zmuszanie do seksu z osobami trzecimi, sadyzm w pożyciu, wyśmiewanie wyglądu, ciała i krytyka zachowań seksualnych.
Przemoc ekonomiczna - naruszenie własności, np. okradanie, zabieranie pieniędzy, niełożenie na utrzymanie, uniemożliwianie podjęcia pracy zarobkowej, niezaspokajanie podstawowych, materialnych potrzeb rodziny, szantażowanie, zaciąganie długów i kredytów bez zgody współmałżonka, zmuszanie do pożyczek.
Zaniedbanie - naruszenie obowiązku do opieki ze strony osób bliskich, np. niedawanie środków na utrzymanie, pozbawianie jedzenia, ubrania, schronienia, brak pomocy w chorobie, nieudzielenie pomocy, uniemożliwianie dostępu do miejsc zaspokojenia podstawowych potrzeb: mieszkania, kuchni, łazienki, łóżka.
Przemoc w UTW w Krobi