Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Copyright © 2012 by
IMK - J. Data
All Rights reserved
jdata@kki.pl
Ogłoszenia i aktualności
Ministerialny grant dla PCPR w Gostyniu

Minister Pracy Polityki Społecznej rozstrzygnął konkurs „Resortowy program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 - asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”. Celem programu jest rozwój sieci koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej jako profesjonalnego wsparcia środowisk rodzinnych form pieczy zastępczej. Wśród samorządów, które otrzymały grant konkursowy, znalazł się Powiat Gostyński.

Dzięki ministerialnej dotacji Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu, któremu Starosta Gostyński powierzył rolę Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej, pozyskało środki na utrzymanie zatrudnienia dwóch koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. Udzielają oni pomocy rodzinom zastępczym w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej. Zajmują się też wsparciem dla pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej w procesie ich usamodzielniania się.