Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Copyright © 2012 by
IMK - J. Data
All Rights reserved
jdata@kki.pl
Ogłoszenia i aktualności
Współpraca przeciw przemocy
W Pępowie odbyło się specjalistyczne szkolenie (13.03.2013) dla specjalistów pomocy społecznej, oświaty, ochrony zdrowia, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych oraz kuratorów sądowych. Warsztaty „Zespół interdyscyplinarny jako nowe narzędzie pracy” przygotowały uczestników do współpracy międzyresortowej przy podejmowaniu interwencji w przypadkach przemocy w rodzinie i do udzielania pomocy osobom pokrzywdzonym.
Szkolenie poświęcone było współpracy przy stosowaniu procedury „Niebieskie Karty”. Uczestnicy warsztatów doskonalili praktyczne elementy działań w przypadkach przemocy w rodzinie, w tym konstruowanie planów pomocy dla poszczególnych osób i rodzin. Poznawali też sądowe i pozasądowe możliwości izolacji sprawcy od ofiary. Omówiono też interwencyjny odbiór dziecka w przypadku zagrożenia jego życia. Przypomniano też, że procedura „Niebieskich kart” polega na obowiązku wszczęcia interwencji oraz sporządzeniu przez każdego pracownika ochrony zdrowia, pomocy społecznej, oświaty czy policji specjalnej karty informacyjnej o podejrzeniu stosowania przemocy w konkretnej rodzinie. Podstawową zaletą tej procedury jest to, że pozwala szybko i skutecznie działać bez zbytecznego zastanawiania się nad kolejnością podejmowanych czynności. Krzywdzenie jest zjawiskiem złożonym i może przybierać różne formy, takie jak krzywdzenie fizyczne, wykorzystywanie seksualne, krzywdzenie emocjonalne, czy zaniedbywanie. Optymalna interwencja to taka, która przede wszystkim zapewni ofierze bezpieczeństwo w trudnej, czy wręcz tragicznej dla niej sytuacji, ale również i taka, która pozwoli na zgromadzenie wartościowego materiału dowodowego dającego możliwość skutecznego pociągnięcia do odpowiedzialności sprawców rodzinnych dramatów. Najwięcej emocji wzbudziła część poświęcona współpracy międzyresortowej, która na terenie powiatu gostyńskiego wymaga jeszcze dopracowania i większego zaangażowania w wypełnianie swoich obowiązków przez przedstawicieli niektórych resortów. Od właściwie realizowanej współpracy w dużej mierze zależy skuteczność przeciwdziałania przemocy.
Warsztaty prowadzili doświadczenie praktycy: specjalista pracy socjalnej i pomocy społecznej, jednocześnie przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego oraz specjalista interwencji i pomocy psychologicznej z certyfikatem Stowarzyszenia na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „NIEBIESKA LINIA”, w zakresie przeciwdziałania przemocy oraz pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie.
Szkolenie zorganizował Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pępowie przy współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu.
Nie bądź obojętny wobec przemocy!
Jeżeli doznajesz przemocy w rodzinie lub jesteś jej świadkiem, jeżeli wiesz, że ktoś krzywdzi dzieci, powiadom Zespół Interdyscyplinarny przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Twojej gminie lub PCPR w Gostyniu.
Wsp. przeciw przemocy 01
Wsp. przeciw przemocy 02