Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Copyright © 2012 by
IMK - J. Data
All Rights reserved
jdata@kki.pl
Ogłoszenia i aktualności
Wspierali potrzebujących

Stowarzyszenie „Dziecko” realizowało projekt „Prawo dla wszystkich”. Jego głównym celem było prowadzenie Punktu Poradnictwa Obywatelskiego, udzielającego bezpłatnego wsparcia i poradnictwa dla mieszkańców powiatu gostyńskiego ze szczególnym uwzględnieniem osób zagrożonych wykluczeniem społecznym: niepełnosprawnych i zagrożonych przemocą domową oraz ich rodzin.

Punkt Porad w Gostyniu udzielał bezpłatnych porad w godzinach popołudniowych od maja do grudnia. W punkcie dyżurowali prawnik, specjalista pomocy psychologicznej, mediator, terapeuta, pedagog rodzinny oraz specjalista pracy z osobami stosującymi przemoc (posiadający certyfikat Niebieskiej Linii). Oprócz udzielania porad były również prowadzone bezpłatne mediacje konfliktów, na które kierowali specjaliści z PCPR w Gostyniu i OPS-ów oraz organizacji pozarządowych z terenu powiatu gostyńskiego.
Porady udzielanie były stacjonarnie oraz telefonicznie i mailowo.

W czasie dyżurów można było otrzymać bezpłatnie broszury dla ofiar przemocy domowej, zawierające informacje jak zachowywać się w czasie tzw. gorącej przemocy, czyli ataków zagrażających zdrowiu lub życiu oraz informacje, gdzie na terenie powiatu gostyńskiego można znaleźć pomoc, wsparcie i nawet schronienie. Można było też otrzymać bezpłatne książkowe informatory o uprawnieniach osób niepełnosprawnych i instytucjach i organizacjach na terenie powiatu gostyńskiego pomagających osobom niepełnosprawnym. Obie publikacje zostały opracowane i wydane przez Stowarzyszenie „Dziecko” dzięki dotacji Powiatu Gostyńskiego i przy wsparciu PCPR w Gostyniu.

Zadanie było realizowane w siedzibie Centrum Aktywności Lokalnej Powiatu Gostyńskiego, współutworzonego przez Stowarzyszenie „Dziecko” oraz w siedzibie stowarzyszenia przy ul. Parkowej 1a.
Wszystkie działania w projekcie były nieodpłatne dla korzystających dzięki dofinansowaniu przez Powiat Gostyński oraz pokryciu pozostałych kosztów funkcjonowania Punktu ze środków „Dziecka” i zrealizowaniu części działań w formie wolontariatu.