Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Copyright © 2012 by
IMK - J. Data
All Rights reserved
jdata@kki.pl
Ogłoszenia i aktualności
Jest program rozwoju pieczy zastępczej

Rada Powiatu Gostyńskiego przyjęła trzyletni Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Gostyńskim. Projekt programu został opracowany przez zespół specjalistów z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu i poddany konsultacjom społecznym.
Obowiązująca od roku ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - jak podkreśla Mirosław Sobkowiak - dyrektor PCPR w Gostyniu - podzieliła kompetencje w zakresie pracy z rodziną biologiczną między samorząd gminny i powiatowy. Pomoc rodzinie naturalnej przydzielona została gminie, a organizację pieczy zastępczej powierzono powiatowi. Osiągnięcie pożądanych efektów jest możliwe poprzez sprawne działanie systemu wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, ukierunkowanego w swych działaniach na profilaktykę oraz pracę z rodziną biologiczną. Umieszczenie dziecka w formach pieczy zastępczej ma być ostatecznością, po wykorzystaniu przez gminę wszystkich możliwych form wsparcia rodziny naturalnej.
System pieczy zastępczej to zespół osób, instytucji i działań mających na celu zapewnienie czasowej opieki wychowania dzieciom w przypadkach niemożności sprawowania opieki i wychowania przez rodziców. Pieczę zastępczą organizuje powiat. Piecza zastępcza jest sprawowana w formie rodzinnej i instytucjonalnej. Umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej następuje na podstawie orzeczenia sądu albo na wniosek lub za zgodą rodziców dziecka. Rodzinie zastępczej na każde umieszczone dziecko przysługuje świadczenie pieniężne na pokrycie kosztów jego utrzymania oraz inne dodatki, świadczenia, wynagrodzenia na zasadach określonych w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Formami pieczy zastępczej w powiecie gostyńskim są jako najważniejszy element pieczy rodziny zastępcze (spokrewnione, niezawodowe, zawodowe, w tym a) zawodowe, b) zawodowe pełniące funkcję pogotowia rodzinnego i c) zawodowe specjalistyczne) oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze: Dom Dziecka w Bodzewie, Dom Dziecka w Gostyniu i Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bodzewie. Powiatowy system pieczy zastępczej uzupełniają placówka wsparcia dziennego - Młodzieżowa Świetlica Środowiskowa w Pogorzeli, działająca również w Krobi i w Gostyniu i PCPR w Gostyniu - Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Powiecie Gostyńskim.

Przyjęty na ostatniej sesji Rady Powiatu Gostyńskiego trzyletni Program Rozwoju Pieczy Zastępczej zawiera diagnozę potrzeb opiekuńczo-wychowawczych w powiecie gostyńskim, wskazującą m.in. na główne przyczyny umieszczania dzieci w pieczy zastępczej. Są nimi bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm i przemoc w rodzinie. Obecnie w powiecie przybywa w pieczy 158 wychowanków.
Dlatego jako cel strategiczny dla Powiatu Gostyńskiego przyjęto: Wspieranie procesu wychowania dziecka oraz zapewnienie dzieciom dotkniętym koniecznością wychowywania poza rodziną naturalną, właściwej opieki i wychowania w pieczy zastępczej na terenie powiatu, a w przypadku umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej jak najszybszy powrót dziecka do rodziny biologicznej, natomiast w przypadku niemożności powrotu dziecka do rodziny dążenie do jego przysposobienia. Jego realizacji służą zaplanowane w programie działania w następujących obszarach:
1. Zapobieganie kierowaniu dzieci do pieczy zastępczej poprzez pracę z rodzinami mającymi problemy w zakresie sprawowania funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz przeciwdziałanie ich dysfunkcjonalności.
2. Rozwój i wsparcie rodzinnych form pieczy zastępczej.
3. Wielokierunkowa praca z rodzinami biologicznymi dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej w celu zapewnienia możliwości najszybszego powrotu dzieci do rodziców biologicznych.
4. Utrzymanie poziomu świadczonych usług na terenie powiatu gostyńskiego w zakresie instytucjonalnej pieczy zastępczej.
5. Wspieranie procesu usamodzielnienia pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej.

Funkcję koordynatora programu Rada powierzyła PCPR w Gostyniu.
Zjazd rodzin zastepczych