Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Copyright © 2012 by
IMK - J. Data
All Rights reserved
jdata@kki.pl
Ogłoszenia i aktualności
Nie bądź obojętny wobec przemocy

Jeżeli doznajesz przemocy w rodzinie lub jesteś jej świadkiem, jeżeli wiesz, że ktoś krzywdzi dzieci, powiadom Zespół Interdyscyplinarny przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Twojej gminie lub PCPR w Gostyniu.
Specjaliści pomocy społecznej, oświaty, ochrony zdrowia, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, funkcjonariusze policji, kuratorzy i przedstawiciele organizacji pozarządowych są przygotowywani do podejmowania interwencji przy zgłoszeniu przypadku przemocy i do udzielania pomocy.
W powiecie gostyńskim odbyło się pięć kolejnych specjalistycznych szkoleń, zorganizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu, tym razem we współpracy ze Środowiskowym Domem Samopomocy i Domem Pomocy Społecznej w Chwałkowie pierwsze, ze Szpitalem im. K. Marcinkowskiego w Gostyniu drugie, a kolejne z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Pogorzeli, Zespołem Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Krobi oraz z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Borku Wlkp.
Szkolenia poświęcone były stosowaniu procedury „Niebieskie Karty” w praktyce. Uczestnicy warsztatów doskonalili praktyczne elementy działań w ramach procedury „Niebieskie Karty”,  która określa zasady działania w przypadkach przemocy w rodzinie, w tym konstruowanie planów pomocy dla poszczególnych osób i rodzin. Poznawali też sądowe i pozasądowe możliwości izolacji sprawcy od ofiary. Część spotkań poświęcona była interwencyjnemu odbiorowi dziecka w przypadku zagrożenia jego życia. Przypomniano też, że  procedura „Niebieskich kart” polega na obowiązku wszczęcia  interwencji oraz sporządzeniu przez każdego pracownika ochrony zdrowia, pomocy społecznej, oświaty czy policji specjalnej karty informacyjnej o podejrzeniu stosowania przemocy w konkretnej rodzinie. Podstawową zaletą tej procedury jest to, że pozwala szybko i skutecznie działać bez zbytecznego zastanawiania się nad kolejnością podejmowanych czynności. Odpowiedni sposób działania stanowi gwarancję, że interwencja będzie optymalna. Krzywdzenie jest zjawiskiem złożonym i może przybierać różne formy, takie jak krzywdzenie fizyczne, wykorzystywanie seksualne, krzywdzenie emocjonalne, czy zaniedbywanie. Optymalna interwencja to taka, która przede wszystkim zapewni ofierze bezpieczeństwo w trudnej, czy wręcz tragicznej dla niej sytuacji, ale również i taka, która pozwoli na zgromadzenie wartościowego materiału dowodowego dającego możliwość skutecznego pociągnięcia do odpowiedzialności sprawców rodzinnych dramatów.
Po udzieleniu pomocy (jeżeli sytuacja tego wymaga) dziecku lub innej ofierze przesyła się niezwłocznie formularz „Niebieskiej Karty” do Zespołu Interdyscyplinarnego, działającego przy ośrodku pomocy społecznej w każdej gminie. Specjaliści powołani do tego Zespołu weryfikują zgłoszenie i, w przypadku potwierdzenia się informacji o wystąpieniu przemocy, podejmują działania osłonowe i pomocowe, skierowane do ofiar przemocy oraz naprawcze, adresowane do sprawców.
Procedura ta jest prowadzona niezależnie od postępowania prokuratorskiego czy prowadzonego przez policję, wyjaśniającego, czy doszło do złamania prawa i popełnienia przestępstwa przeciwko osobom bliskim.
Szkolenia prowadzone były przez specjalistę interwencji i pomocy psychologicznej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu. Dodatkowo jest on pierwszym w Wielkopolsce a piątym w kraju specjalistą, posiadającym certyfikat Stowarzyszenia na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „NIEBIESKA LINIA”, w zakresie przeciwdziałania przemocy oraz pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie.
Nie badz obojetny