Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Copyright © 2012 by
IMK - J. Data
All Rights reserved
jdata@kki.pl
Ogłoszenia i aktualności
Program oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu prowadzi, tak jak w latach poprzednich, program oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych. Program ten stanowi ważny element powiatowego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i jest, obok terapii indywidualnej, jedną z form pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie.

Zajęcia odbywają się w siedzibie PCPR w Gostyniu (ul. Nowe Wrota 7) w każdy poniedziałkowy wieczór. Program realizowany jest w oparciu o przepisy dotyczące przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Spotkania mają charakter warsztatowy i są adresowane do pełnoletnich osób stosujących przemoc wobec partnerek i dzieci lub nieradzących sobie z kontrolowaniem i opanowywaniem własnych negatywnych emocji. Zajęcia prowadzone są w formie grupowej i indywidualnej przez parę trenerską: kobietę i mężczyznę.

Program oparty jest na koncepcji behawioralno - poznawczej. Poddając sprawcę odpowiednim oddziaływaniom, można niejako „oduczyć” go przemocy. Mając pełną świadomość złożoności przyczyn, które tkwią u źródeł przemocy domowej, prowadzący koncentrują się na przedstawieniu przemocy w rodzinie jako zjawiska wyuczonego i kształtowanego społecznie oraz wzmacnianego kulturowo.

Głównym celem Programu jest redukcja zachowań agresywnych u jego uczestników, kształtowanie postawy partnerstwa i szacunku wobec kobiet, oraz odpowiedzialności za popełnione czyny. Przyjmuje się założenie, iż sprawca jest odpowiedzialny za czyny, których dokonuje i musi tę odpowiedzialność zaakceptować. Uczestnicy uczą się też nowych konstruktywnych zachowań, będących przeciwieństwem dla zachowań przemocowych. Służą temu mini-wykłady oraz ćwiczenia poświęcone między innymi zachowaniom asertywnym, nowym sposobom rozwiązywania problemów, zasadom sprawiedliwej kłótni oraz nauce umiejętności prawidłowej komunikacji. Uczestnicy poznają elementy treningu umiejętności aktywnego słuchania, podstawowe zasady negocjacji i właściwego rozwiązywania sporów.

Realizacja Programu dofinansowana jest ze środków Wojewody Wielkopolskiego.
Ulotka Bicie nie wychowuje