Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Copyright © 2012 by
IMK - J. Data
All Rights reserved
jdata@kki.pl
Ogłoszenia i aktualności
Dofinansowania dla uczniów szkół policealnych i studentów niepełnosprawnych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu informuje uczniów i studentów niepełnosprawnych, ich rodziny i opiekunów, iż od 10 września do 10 października br. przyjmowane będą wnioski o dofinansowanie kosztów nauki w ramach programu PFRON „STUDENT II”. Druki wniosków oraz szczegółowe informacje można otrzymać w siedzibie PCPR oraz znaleźć na stronie www.pfron.org.pl (zakładka „Programy i zadania PFRON” / „STUDENT II” / „Procedury realizacji programu oraz załączniki”).

Wnioski o dofinansowanie należy składać w Oddziałach PFRON właściwych terytorialnie dla siedziby szkoły, w której rozpoczyna lub kontynuuje naukę Wnioskodawca. Wnioskodawcy, będący studentami uczelni zagranicznych, składają wnioski o dofinansowanie w Oddziale Mazowieckim PFRON.

Celem programu jest wyrównanie szans w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne. Program „STUDENT II”, realizowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnospraw-nych, adresowany jest do osób z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełno-sprawności (lub orzeczeniem równoważnym), uczących się w systemie stacjonarnym lub niestacjo-narnym, w szkołach policealnych oraz na studiach, studiach podyplomowych i doktoranckich. Dofinansowanie mogą też uzyskać osoby ze stopniem lekkim, pod warunkiem, że były już uczestnikami programu.

Przyznane w ramach programu dofinansowanie może obejmować w szczególności następujące koszty związane z nauką pobieraną przez Wnioskodawcę: opłaty za naukę (czesne), zakwaterowania - w przypadku nauki poza miejscem stałego zamieszkania, dojazdów, koszty związane z dostępem do Internetu (instalacja i abonament), uczestnictwa w zajęciach mających na celu podniesienie sprawności fizycznej lub psychicznej, zakupu przedmiotów ułatwiających lub umożliwiających naukę, w tym zakupu programów komputerowych, pamięci przenośnej USB, dysków optycznych (np. CD) oraz dyskietek, wyjazdów organizowanych w ramach zajęć szkolnych.