Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Copyright © 2012 by
IMK - J. Data
All Rights reserved
jdata@kki.pl
Ogłoszenia i aktualności
Witamy nowych rodziców zastępczych!
Potrzebni są kolejni!
I Ty możesz zostać rodzicem zastępczym dla dzieci, które czekają na prawdziwy dom!

I.

Zakończyło się kolejne szkolenie dla kandydatów na rodziców zastępczych. Ukończyło je 11 rodziców, którzy przez kilka miesięcy, pilnie uczęszczając na zajęcia, podnosili swoje kompetencje rodzicielskie i poszerzali wiedzę o wychowywaniu dzieci dramatycznie doświadczonych przez życie. Niektórzy z nowych rodziców zastępczych już opiekują się dziećmi. Pozostali przyjmą dzieci w ciągu najbliższych tygodni. Szkolenie zorganizowało i przeprowadziło Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu w ramach projektu „Szkolenia rodzin zastępczych i osób prowadzących rodzinne domy dziecka”.
Specjaliści PCPR szkolili rodziców zastępczych w oparciu o program: „Szansa w Rodzinie”.
Szkolenia rodzin zastępczych i osób prowadzących rodzinne domy dziecka” to program realizowany przez PCPR w Gostyniu w 2012r. i współfinansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na rok 2012. Celem projektu jest promowanie: idei rodzicielstwa zastępczego, dobrego wizerunku rodziny, w tym zastępczej oraz dobrych wzorców wychowawczych.

II.

Dzieci, które z różnych powodów nie mogą wychowywać się w swoich rodzinach, jest ciągle bardzo dużo. Oczekują one na rodziny, które chciałyby je przyjąć i obdarować sercem i ciepłem rodzinnym. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu ogłasza kolejny nabór na szkolenie na kandydatów na rodziców zastępczych, którzy gotowi są podjąć opiekę nad pokrzywdzonymi przez los dziećmi. Planowany termin rozpoczęcia szkolenia - październik 2012r.
Osoby, które wyrażą chęć pomocy dzieciom, wezmą udziału w profesjonalnym szkoleniu prowadzonym przez trenerów rodzin zastępczych, podczas którego zdobędą wiedzę i umiejętności do pracy z dziećmi.
Rodzina zastępcza to czasowa forma pomocy dziecku, którego rodzice biologiczni z różnych powodów nie są w stanie zapewnić należytej opieki. Rozmaite przyczyny powodują, iż funkcjonowanie wielu rodzin ulega zaburzeniom, dziecko zostaje pozbawione opieki rodzicielskiej, a niekiedy dochodzi nawet do porzucenia dziecka, bądź zagrożenia jego zdrowia lub życia.
Aby zostać rodzicem zastępczym trzeba chcieć pracować z dziećmi, pomagać im, być otwartym na ich potrzeby, a przede wszystkim trzeba rozumieć dziecko. Dodatkowo należy spełniać określone przepisami warunki*.
Każda istniejąca i nowopowstająca rodzina zastępcza otrzymuje z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka oraz wsparcie specjalistyczne w postaci poradnictwa prawnego, pedagogicznego i psychologicznego, a także możliwość uczestnictwa w grupach wsparcia.
Szczegółowych informacji na temat rodzinnej opieki zastępczej, warunków, jakie zobowiązani są spełniać kandydaci oraz na temat szkolenia udzielają pracownicy PCPR w Gostyniu - Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej: p. Alicja Data i Natalia Hajnsz (ul. Nowe Wrota 7, 63-800 Gostyń) lub pod numerem telefonu 65-572-75-28 i 603-533-381 w poniedziałki od 8.00 do 16.00, w środy od 8.00 do 18.00, we wtorki, czwartki i piątki od 7.00 do 15.00.

Dzieciństwo trwa krótko, dziecko nie może czekać.
Znajdź w swoim domu i sercu miejsce dla dzieci pozbawionych ciepła i opieki własnych rodziców.
Pomóż stworzyć im normalne dzieciństwo.

*
1. Pełnienie funkcji rodziny zastępczej może być powierzone osobom, które zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej:
1) dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej;
2) nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona;
3) wypełniają obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego;
4) nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych;
5) są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniami o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka, wystawionymi przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;
6) przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
7) zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym:
a) rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego,
b) właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań,
c) wypoczynku i organizacji czasu wolnego.
2. Pełnienie funkcji rodziny zastępczej niezawodowej lub zawodowej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być powierzone osobom, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
3. W przypadku rodziny zastępczej niezawodowej co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodów.