Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Copyright © 2012 by
IMK - J. Data
All Rights reserved
jdata@kki.pl
Ogłoszenia i aktualności
„AKTYWNY SAMORZĄD” pomoże niepełnosprawnym

Powiat Gostyński przystąpił do programu „Aktywny samorząd”. Dzięki temu osoby niepełnosprawne mogą otrzymać dofinansowanie do likwidacji barier ograniczających społeczne i zawodowe funkcjonowanie osób niepełnosprawnych oraz ich dostęp do edukacji. Realizacja programu służy aktywizacji osób niepełnosprawnych. Działania przewidziane w programie uzupełniają plany i działania ujęte w powiatowej  strategii rozwiązywania problemów społecznych oraz w programie działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Gostyńskim.

Realizatorem programu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu (ul. Nowe Wrota 7, tel. 65 572 75 28). Pomoc jest udzielana ze środków PFRON.

W ramach programu osoby niepełnosprawne z terenu Powiatu Gostyńskiego mogą się ubiegać o dofinansowanie w następujących obszarach:

1) obszar A - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu dla osób w wieku aktywności zawodowej z dysfunkcją narządu ruchu w znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności (maksymalne dofinansowanie 5 000 zł, wkład własny 15%);
2) obszar B1 - pomoc w zakupie specjalistycznego sprzętu komputerowego (który nie jest podstawowym sprzętem komputerowym, np. klawiatura brajlowska, klawiatura z większymi klawiszami, dostosowanymi nakładkami i ramkami, mysz pneumatyczna, myszka sterowana głową, urządzenia umożliwiające poruszanie kursorem poprzez ruchy wykonywane głową lub za pomocą mrugania, monitor komputerowy o przekątnej ekranu przekraczającej 24” itd.) wraz z oprogramowaniem dla osób w wieku aktywności zawodowej z dysfunkcją obu kończyn górnych lub narządu wzroku w znacznym stopniu niepełnosprawności oraz dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności (maksymalne dofinansowanie 5 000 zł, wkład własny 10%);
3) obszar B2 - pomoc w zakupie urządzeń lektorskich dla osób w wieku aktywności zawodowej z dysfunkcją narządu wzroku w znacznym stopniu niepełnosprawności oraz dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności (maksymalne dofinansowanie 5 000 zł, wkład własny 10%);
4) obszar B3 - pomoc w zakupie urządzeń brajlowskich dla osób w wieku aktywności zawodowej z dysfunkcją narządu wzroku w znacznym stopniu niepełnosprawności oraz dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności (maksymalne dofinansowanie 12 000 zł, wkład własny 5%);
5) obszar B4 (aktywny od 2013 r.) - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu komputerowego i oprogramowania lub urządzeń lektorskich albo brajlowskich (maksymalne dofinansowanie dla osoby głuchoniewidomej 1 500 zł - dla pozostałych adresatów obszaru 1 000 zł, bez wkładu własnego);
6) obszar C - pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym dla osób w wieku aktywności zawodowej niemogących poruszać się samodzielnie za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym i ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności (maksymalne dofinansowanie 7 000 zł, z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania do 14 000 zł w indywidualnych przypadkach po opinii eksperta, wkład własny 10%);
7) obszar D - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym dla osób w wieku aktywności zawodowej ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności (maksymalne dofinansowanie 3 000 zł, bez wkładu własnego);
8) obszar E - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kat B: w szczególności kursu i egzaminów na prawo jazdy kategorii B oraz w przypadku kursu poza miejscowością zamieszkania wnioskodawcy kosztów związanych z zakwaterowaniem i wyżywieniem w okresie trwania kursu oraz dojazdem obejmującym koszty przejazdu na kurs i powrotu z kursu - dla osób pełnoletnich, w wieku aktywności zawodowej, posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności wydany z powodu dysfunkcji narządu ruchu oraz brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, (maksymalne dofinansowanie kursu/egzaminu 1 500 zł + pozostałe koszty uzyskania prawa jazdy 600 zł, wkład własny 25%);
9) obszar F - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. opłaty za pobyt dziecka osoby niepełnosprawnej w żłobku lub przedszkolu ponoszonej przez osobę w wieku aktywności zawodowej, posiadającą znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, aktywną zawodowo i mającą pod swoją opieką dziecko (maksymalne dofinansowanie 200 zł miesięcznie, rocznie nie więcej niż 2 200 zł, wkład własny 15%).
Rodzaj niepełnosprawności uprawniający do uczestnictwa w programie osoby niepełnosprawnej, której dotyczy wniosek, musi być potwierdzony:
- w orzeczeniu o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności tej osoby albo w orzeczeniu równoważnym
oraz gdy PFRON określa dodatkowe wymagania w zakresie rodzaju niepełnosprawności:
- w zaświadczeniu lekarskim, wydanym przez lekarza specjalistę o specjalizacji związanej z rodzajem niepełnosprawności adresata programu.

Wnioski są dostępne w Dziale Pomocy Osobom Niepełnosprawnym PCPR w Gostyniu oraz Punkcie Wsparcia dla Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin, działającym przy PCPR w Gostyniu. Można je też pobrać ze strony internetowej www.pcpr-gostyn.info\aktyw_samo.html (zakładka: Pobieranie druków i wniosków).

Termin składania wniosków - do 30 września 2012r.

Szczegółowe informacje dotyczące programu można znaleźć pod adresem http://www.pfron.org.pl/portal/pl/355/1392/Aktywny_samorzad.html


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu serdecznie zaprasza do skorzystania z dofinansowań.