Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Copyright © 2012 by
IMK - J. Data
All Rights reserved
jdata@kki.pl
Ogłoszenia i aktualności
Aktywni razem

Od trzech lat Powiat Gostyński realizuje projekt „Aktywni razem. Program aktywizacji zawodowej i społecznej w powiecie gostyńskim” Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W poprzednich latach skorzystało z niego 85 beneficjentów, w tym 62 osoby niepełnosprawne i 23 osoby usamodzielniane z pieczy zastępczej.
Tegoroczna edycja dla uczestników rozpoczęła się w sierpniu, choć przygotowania do realizacji projektu Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu prowadziło już od stycznia. M.in. pozyskało na ten cel 841 300 zł z PO KL. Powiat Gostyński dofinansował projekt kwotą 98 700 zł.
Dzięki temu w tegorocznej edycji projektu udział biorą aż cztery grupy: osoby niepełnosprawne, usamodzielniani wychowankowie pieczy zastępczej, rodziny zastępcze oraz Amazonki, łącznie 133 osoby. Dla nich projekt rozpoczął się spotkaniami z PCPR - organizatorem działań i ich realizatorami. Odbyły się cztery spotkania, dla każdej z grup osobne. Pierwsze z nich - z osobami niepełnosprawnymi  i  miało miejsce w świetlicy wiejskiej w Chwałkowie. Otworzył je Wicestarosta Gostyński Janusz Sikora, który zachęcał uczestników projektu do aktywnego udziału w projekcie i do maksymalnego skorzystania z oferowanych działaniach, podnoszących rozmaite kompetencje i oferujących wsparcie. Kolejne spotkania odbyły się w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Gostyniu.

Głównym celem tegorocznego projektu pn. „Aktywni razem. Program aktywizacji społecznej i zawodowej w Powiecie Gostyńskim” jest zwiększenie kompetencji zawodowych i społecznych 133 osób, w tym 25 osób niepełnosprawnych oraz 10 opiekunów, 10 usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych, 76 osób tworzących rodziny zastępcze i ich otoczenie oraz 12 Amazonek. Dla poszczególnych grup beneficjentów PCPR w Gostyniu zaplanował m.in. treningi umiejętności społecznych i kompetencji osobistych, warsztaty kompetencji zawodowych, turnusy rehabilitacyjne połączone ze szkoleniami, zabiegi rehabilitacyjne, warsztaty psychoterapii antystresowej i przeciwlękowej z wykorzystaniem terapii dźwiękiem, treningi integracji emocjonalnej, komunikacji partnerskiej oraz kompetencji rodzicielskich. Dodatkowym wzmocnieniem dla uczestników projektu jest indywidualne poradnictwo prawne i zawodowe ułatwiające poruszanie się na rynku pracy, poradnictwo socjalne w zakresie podnoszenia kompetencji życiowych i rozwiązywania problemów życia codziennego oraz poradnictwo psychologiczne służące wsparciu w radzeniu sobie z trudnościami osobistymi i rodzinnymi. Dla części beneficjentów PCPR zaplanował też  kursy: komputerowe, prawa jazdy, obsługi wózków widłowych, spawacza, kosmetyczne, fryzjerskie itd.
Zakończenie działań w tegorocznej edycji projektu planowane jest do końca listopada br.