Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Ogłoszenia i aktualności
Realizacja pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2019 roku

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu zaprasza osoby z niepełnosprawnością do składania wniosków o dofinansowanie w ramach programu „AKTYWNY SAMORZĄD”. Jest to program pilotażowy, realizowany przez Powiat Gostyński, przy dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W 2019 roku realizowane będą następujące formy wsparcia:

1) Moduł I - likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:
a) Obszar A - likwidacja bariery transportowej:
    - Zadanie 1: pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób z orzecze-
      niem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawnoś-
      ci, z dysfunkcją narządu ruchu.
     
[Tutaj komplet dokumentów do pobrania]
    - Zadanie 2: pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepeł-
      nosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu.
     
[Tutaj komplet dokumentów do pobrania]
    - Zadanie 3: pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepeł-
      nosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego.
     
[Tutaj komplet dokumentów do pobrania]
    - Zadanie 4: pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób ze znacz-
      znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu.
     
[Tutaj komplet dokumentów do pobrania]
b) Obszar B - likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
    - Zadanie 1: pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób
      z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dys-
      funkcją narządu wzroku lub obu kończyn górnych.
     
[Tutaj komplet dokumentów do pobrania]
    - Zadanie 2: dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i opro-
      gramowania.
     
[Tutaj komplet dokumentów do pobrania]
    - Zadanie 3: pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób
      z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku.
     
[Tutaj komplet dokumentów do pobrania]
    - Zadanie 4: pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób
      z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełno-
      sprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy.
     
[Tutaj komplet dokumentów do pobrania]
    - Zadanie 5: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach
      programu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stop-
      niem niepełnosprawności.
     
[Tutaj komplet dokumentów do pobrania]
c) Obszar C - likwidacja barier w poruszaniu się:
    - Zadanie 1: dofinansowanie zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, adresowana do osób z orzeczeniem
      o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności.
     
[Tutaj komplet dokumentów do pobrania]
    - Zadanie 2: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie
      elektrycznym, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym
      stopniem niepełnosprawności.
     
[Tutaj komplet dokumentów do pobrania]
    - Zadanie 3: pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy,
      co najmniej na III poziomie jakości, adresowane do osób ze stopniem niepełnosprawności.
     
[Tutaj komplet dokumentów do pobrania]
    - Zadanie 4: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowocze-
      sne rozwiązania techniczne, (co najmniej na III poziomie jakości), adresowane do osób ze stopniem niepełnosprawno-
      ści.
     
[Tutaj komplet dokumentów do pobrania]
    - Zadanie 5: pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do
      wózka ręcznego, adresowane do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym
      stopniem niepełnosprawności z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się
      i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania.
     
[Tutaj komplet dokumentów do pobrania]
d) Obszar D - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej, adresowana do
    osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.
     
[Tutaj komplet dokumentów do pobrania]

2) Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym,
    adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w szkole wyż-
    szej lub w szkole policealnej lub kolegium, a także do osób mających przewód doktorski otwarty poza studiami dokto-
    ranckimi.
    [Tutaj komplet dokumentów do pobrania]

Z aktualnymi warunkami dofinansowania można zapoznać się na stronie internetowej
www.pfron.org.pl. Szczegółowych informacji dotyczących programu udzielają pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu, ul. Wrocławska 8 (pok. 205 i 206), tel. 65 572 75 28.

Wzory dokumentów są dostępne na niniejszej stronie internetowej i znajdują się w odpowiednich linkach pod konkretnymi zadaniami oraz w siedzibie Centrum.

Harmonogram realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd”:

01.03.2019 r.
Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach roku szkolnego/akademickiego 2018/2019 (Moduł II)

30.03.2019 r.
Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach roku szkolnego/akademickiego 2018/2019 (Moduł II)

01.06.2019 r.
Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków w ramach Modułu I

31.08.2019 r.
Termin zakończenia przyjmowania wniosków w ramach Modułu I

01.09.2019 r.
Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach roku szkolnego/akademickiego 2019/2020 (Moduł II)

10.10.2019 r.
Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach roku szkolnego/akademickiego 2019/2020 (Moduł II)

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do składania wniosków.
Copyright © 2012 by IMK - Jerzy Data
All Rights reserved - jdata@kki.pl